[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ މުނައްވަރު

އަންހެނަކަށް މަޙްރަމަކާ ނުލާ ދަތުރުކުރަން ހުއްދަ ދެވިފައިވާ އެންމެ ދިގުމިނަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

އެހެންކަމުން ބައި ދުވަހާ ކައިރިކުރާ މުއްދަތުގެ ދަތުރުތައް މަޙުރަމަކާ ނުލައި ކުރުމުން އަންހެނުން އެއްކިބާވާން ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އިސްވެ ދެންނެވުނުހެން ގާތްގަނޑަކަށް 40 ކިލޯމީޓަރެވެ.

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم މަޑުކުރެއްވި ގަހެއްގެ ކައިިރިއަށް ދިޔުމުގެ ޙުކުމް

އެހެންކަމުން އެނގި ބަޔާންވެގެންދަނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ދަތުރުފުޅުގައި އެގަހެއްގެ ހިޔަލުގައި މަޑުކުރެއްވި ގަހެއްކަމުގަވިޔަސް އަދި އެހެން ގަހެއްކަމުގަވިޔަސް، ﷲ އަށް ކުއްތަންވުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ތަނަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަކީ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ބިދުޢައެކެވެ.

އަންހެނަކަށް މަޙްރަމަކާ ނުލާ ދަތުރުކުރަން ހުއްދަ ދެވިފައިވާ އެންމެ ދިގުމިނަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

އެހެންކަމުން ބައި ދުވަހާ ކައިރިކުރާ މުއްދަތުގެ ދަތުރުތައް މަޙުރަމަކާ ނުލައި ކުރުމުން އަންހެނުން އެއްކިބާވާން ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އިސްވެ ދެންނެވުނުހެން ގާތްގަނޑަކަށް 40 ކިލޯމީޓަރެވެ.

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم މަޑުކުރެއްވި ގަހެއްގެ ކައިިރިއަށް ދިޔުމުގެ ޙުކުމް

އެހެންކަމުން އެނގި ބަޔާންވެގެންދަނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ދަތުރުފުޅުގައި އެގަހެއްގެ ހިޔަލުގައި މަޑުކުރެއްވި ގަހެއްކަމުގަވިޔަސް އަދި އެހެން ގަހެއްކަމުގަވިޔަސް، ﷲ އަށް ކުއްތަންވުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ ތަނަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަކީ ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ބިދުޢައެކެވެ.