[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު މިޙްސަން މުޙައްމަދު

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (7 ވަނަ ބައި )

ﷲ ތަޢާލަ އަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ދެ ވައްތަރެއް ވެއެވެ. ފުރަތަމަ ވައްތަރު: ސީދާކޮށް ވެވޭ ފުރައްސާރަ: މީގެ މިސާލަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް އަށް ލަޢުނަތް ދިނުމާއި އެއިލާހަށް ކުޑައިމީސްބަސް ރައްދުކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމެވެ. އެއިލާހުގެ ޒާތުފުޅުގެ

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (6 ވަނަ ބައި )

ﷲ ތަޢާލާ އަށް ފުރައްސަރަކުރާ މީހާގެ ޙައްދު ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައި ވާ ގޮތުގައި ﷲ ތަޢާލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށްފި މީހަކު ކާފިރުވުމުގެ ސަބަބުން ޤަތުލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އޭނާ ޤަތުލުކުރެވުމަށްފަހު އޭނާގެ މައްޗަށް މުސްލިމުންގެ ޙުކުމެއް ނުހިނގާނެއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (5 ވަނަ ބައި )

ކާފަރުވުމުގެ ޤަސްދަކާއި ނުލާ ފުރައްސާރަކުރި ކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ކުފުރެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ކުފުރެއް ކަމާއިމެދު އިޚްތިލާފު ވެވޭކަށްނެތެވެ. އަދި ޢާއްމުންގެ މީހުން ޤަސްދެއް ނެތް ކަމަށްބުނެ ކަންފަސޭހަކޮށްލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެބައިމީހުން

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (4 ވަނަ ބައި )

ﷲ ތަޢާލާ އަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާ ކާފަރުވާނެ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެވަޑައިގަތުން. އީމާންކަމަކީ  ދުލުން ބުނާ ބަސްތަކާއި އެހެން ގުނަވަންތަކުން ކުރާ ޢަމަލުތައް ހިމެނޭ އެއްޗެއްކަމުގައި ބުނާ ހުރިހާ މަޒްހަބެއްގެ ޢިލްމުވެރިންވެސް އިއްތިފާޤުވެފައިވާ ގޮތުގައި

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (3 ވަނަ ބައި )

  ﷲ ތަޢާލާ އަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ޙުކުމް   ﷲ ތަޢާލާ އަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ކުފުރުގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަހުލުވެރިން ޚިލާފުވެފައި ނުވެއެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާ އަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާ ޤަތުލުކުރެވޭނޭ ކަމާއިމެދުވެސް

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 11

  ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅު: (صِرَاطَ الّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ) މާނައީ: ” (އެއީ) އެއުރެންނަށް އިބަ އިލާހު ނިޢުމަތްދެއްވި މީހުންގެ މަގެވެ. “ މި އާޔަތަކީ ކުރީގެ ވަޙީބަސްފުޅު އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 10

  ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅު: (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ) މާނައީ: ” އަޅަމެއްނަށް ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވާނދޭވެ! “ (الصِرَاطُ) މި ބަހުގައި ދެ ޤިރާއަތެއް ވެއެވެ. އެއް ޤިރާއަތުގައި ވަނީ “ސީން”

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 9

  ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅު: (إياك نعبد و إياك نستعين) މާނައި: ” އަޅަމެން އަޅުކަން ކުރަނީ ހަމައެކަނި އިބަ އިލާހަށެވެ. އަދި ވާތްގަށް އެދެނީ ހަމައެކަނި އިބަ އިލާހުގެ ޙަޟުރަތުންނެވެ. ”

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 8

  ﷲ ތަޢާލާގެ ވަހީބަސްފުޅު (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) މާނައީ: ” ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ވެރި އިލާހެވެ. “ މި އާޔަތުގައި ހިމެނޭ ފާއިދާތައް: ﷲ ތަޢާލާ އަށް އެންމެހާ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ލިބިވޮޑިގެންވާކަން މި

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 6

މާނައީ: “އެއީ އެއިލާހުގެ ޒާތުފުޅުގައި ރަޙުމަތިގެ ސިފަވާ ރަޙުމަތްލައްވަވާ އިލާހުއެވެ. ”

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 5

ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅު: ( لله ) މާނައީ: ( ﷲ އަށެވެ.) މި ކަލިމައިގައި މިވާ ل ގައި ޢަރަބި ބަހުގައި ދެ މާނައެއް ވެއެވެ. އެއީ الاختصاص ގެ މާނައާއި الاستحقاق ގެ މާނައެވެ. الاختصاص ގެ މާނަ އައިސްފައި އޮތުމުން ދޭހަވަނީ ﷲ އަށް ޚާއްޞަކޮށް ޙަމްދުލިބިވޮޑިގެންވާ ކަމެވެ. އަދި الستحقاق ގެ މާނަ އައުމުން އެނގިގެންދަނި އެ ޙަމްދުލިބިވޮޑިގެންވަނީ ﷲ އަށް ކަމެވެ. މި ކަލިމައިގައި ވާ ” ﷲ” އަކީ އަހަރެމެންގެ ރައްބުގެ ނަންފުޅެވެ. މި ނަމުން އެއިލާހު ފިޔަވައިން އެހެން ފަރާތަކަށް ނަންކީގެން ނުވެއެވެ. މި ކަލިމައިގެ މާނައަކީ ލޯތްބާއި މަތިވެރިކުރުމާއިއެކު އެފަރާތަކަށް އަޅުކަންކުރެވޭ ފަރާތެވެ.

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 3

އެ ބައިމީހުންގެ މި ބުނުމަށް: އެބަހީ ﷲ ގެ ﷲ ތަޢާލާ އަށް ރަޙުމަތުގެ ޙަޤީޤީ ޞިފަ ލިބިވޮޑިގެން ނުވާކަމަށް ބުނުންމަށް ދެ ގޮތަކަށް ރައްދުވިދާނެއެވެ:

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 2

ﷲ ތަޢާލާ ގެ ބަސްފުޅު (بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ): މި ބަސްފުޅުގައި ވާ بِسْمِ ގެ މާނައީ: ” ﷲ ގެ ނަން ފުޅުން” މި ފަދައިންނެވެ.

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 1

ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މި ސޫރަތުގައި ޤުރުއާނުގެ މާނަތައް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ތައުޙީދާއި، ޙުކުމްތަކާއި، ޖަޒާއާއި، އިންސާނުން އުޅޭ ގޮތްތަކާއި، އެހެނިހެންކަންތަކެވެ. މި ސޫރަތަށް “އުއްމުލް ޤުރުއާން” ގެ ނަމުން ނަންދެވިގެންވަނީ މިހެންވެއެވެ. އެއްޗެއްގެ މަރުޖިޢު އަށް “އުއްމު” އޭ ކިޔެއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (7 ވަނަ ބައި )

ﷲ ތަޢާލަ އަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ދެ ވައްތަރެއް ވެއެވެ. ފުރަތަމަ ވައްތަރު: ސީދާކޮށް ވެވޭ ފުރައްސާރަ: މީގެ މިސާލަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށް އަށް ލަޢުނަތް ދިނުމާއި އެއިލާހަށް ކުޑައިމީސްބަސް ރައްދުކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމެވެ. އެއިލާހުގެ ޒާތުފުޅުގެ

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (6 ވަނަ ބައި )

ﷲ ތަޢާލާ އަށް ފުރައްސަރަކުރާ މީހާގެ ޙައްދު ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައި ވާ ގޮތުގައި ﷲ ތަޢާލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށްފި މީހަކު ކާފިރުވުމުގެ ސަބަބުން ޤަތުލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އޭނާ ޤަތުލުކުރެވުމަށްފަހު އޭނާގެ މައްޗަށް މުސްލިމުންގެ ޙުކުމެއް ނުހިނގާނެއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (5 ވަނަ ބައި )

ކާފަރުވުމުގެ ޤަސްދަކާއި ނުލާ ފުރައްސާރަކުރި ކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ކުފުރެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ކުފުރެއް ކަމާއިމެދު އިޚްތިލާފު ވެވޭކަށްނެތެވެ. އަދި ޢާއްމުންގެ މީހުން ޤަސްދެއް ނެތް ކަމަށްބުނެ ކަންފަސޭހަކޮށްލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެބައިމީހުން

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (4 ވަނަ ބައި )

ﷲ ތަޢާލާ އަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާ ކާފަރުވާނެ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެވަޑައިގަތުން. އީމާންކަމަކީ  ދުލުން ބުނާ ބަސްތަކާއި އެހެން ގުނަވަންތަކުން ކުރާ ޢަމަލުތައް ހިމެނޭ އެއްޗެއްކަމުގައި ބުނާ ހުރިހާ މަޒްހަބެއްގެ ޢިލްމުވެރިންވެސް އިއްތިފާޤުވެފައިވާ ގޮތުގައި

ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމާއި އެއިލާހަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާގެ ޙުކުމް (3 ވަނަ ބައި )

  ﷲ ތަޢާލާ އަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ޙުކުމް   ﷲ ތަޢާލާ އަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ކުފުރުގެ ޢަމަލެއްކަމުގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަހުލުވެރިން ޚިލާފުވެފައި ނުވެއެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާ އަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާ ޤަތުލުކުރެވޭނޭ ކަމާއިމެދުވެސް

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 11

  ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅު: (صِرَاطَ الّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ) މާނައީ: ” (އެއީ) އެއުރެންނަށް އިބަ އިލާހު ނިޢުމަތްދެއްވި މީހުންގެ މަގެވެ. “ މި އާޔަތަކީ ކުރީގެ ވަޙީބަސްފުޅު އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 10

  ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅު: (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ) މާނައީ: ” އަޅަމެއްނަށް ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވާނދޭވެ! “ (الصِرَاطُ) މި ބަހުގައި ދެ ޤިރާއަތެއް ވެއެވެ. އެއް ޤިރާއަތުގައި ވަނީ “ސީން”

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 9

  ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅު: (إياك نعبد و إياك نستعين) މާނައި: ” އަޅަމެން އަޅުކަން ކުރަނީ ހަމައެކަނި އިބަ އިލާހަށެވެ. އަދި ވާތްގަށް އެދެނީ ހަމައެކަނި އިބަ އިލާހުގެ ޙަޟުރަތުންނެވެ. ”

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 8

  ﷲ ތަޢާލާގެ ވަހީބަސްފުޅު (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) މާނައީ: ” ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ވެރި އިލާހެވެ. “ މި އާޔަތުގައި ހިމެނޭ ފާއިދާތައް: ﷲ ތަޢާލާ އަށް އެންމެހާ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ލިބިވޮޑިގެންވާކަން މި

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 6

މާނައީ: “އެއީ އެއިލާހުގެ ޒާތުފުޅުގައި ރަޙުމަތިގެ ސިފަވާ ރަޙުމަތްލައްވަވާ އިލާހުއެވެ. ”

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 5

ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅު: ( لله ) މާނައީ: ( ﷲ އަށެވެ.) މި ކަލިމައިގައި މިވާ ل ގައި ޢަރަބި ބަހުގައި ދެ މާނައެއް ވެއެވެ. އެއީ الاختصاص ގެ މާނައާއި الاستحقاق ގެ މާނައެވެ. الاختصاص ގެ މާނަ އައިސްފައި އޮތުމުން ދޭހަވަނީ ﷲ އަށް ޚާއްޞަކޮށް ޙަމްދުލިބިވޮޑިގެންވާ ކަމެވެ. އަދި الستحقاق ގެ މާނަ އައުމުން އެނގިގެންދަނި އެ ޙަމްދުލިބިވޮޑިގެންވަނީ ﷲ އަށް ކަމެވެ. މި ކަލިމައިގައި ވާ ” ﷲ” އަކީ އަހަރެމެންގެ ރައްބުގެ ނަންފުޅެވެ. މި ނަމުން އެއިލާހު ފިޔަވައިން އެހެން ފަރާތަކަށް ނަންކީގެން ނުވެއެވެ. މި ކަލިމައިގެ މާނައަކީ ލޯތްބާއި މަތިވެރިކުރުމާއިއެކު އެފަރާތަކަށް އަޅުކަންކުރެވޭ ފަރާތެވެ.

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 3

އެ ބައިމީހުންގެ މި ބުނުމަށް: އެބަހީ ﷲ ގެ ﷲ ތަޢާލާ އަށް ރަޙުމަތުގެ ޙަޤީޤީ ޞިފަ ލިބިވޮޑިގެން ނުވާކަމަށް ބުނުންމަށް ދެ ގޮތަކަށް ރައްދުވިދާނެއެވެ:

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 2

ﷲ ތަޢާލާ ގެ ބަސްފުޅު (بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ): މި ބަސްފުޅުގައި ވާ بِسْمِ ގެ މާނައީ: ” ﷲ ގެ ނަން ފުޅުން” މި ފަދައިންނެވެ.

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 1

ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މި ސޫރަތުގައި ޤުރުއާނުގެ މާނަތައް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން ތައުޙީދާއި، ޙުކުމްތަކާއި، ޖަޒާއާއި، އިންސާނުން އުޅޭ ގޮތްތަކާއި، އެހެނިހެންކަންތަކެވެ. މި ސޫރަތަށް “އުއްމުލް ޤުރުއާން” ގެ ނަމުން ނަންދެވިގެންވަނީ މިހެންވެއެވެ. އެއްޗެއްގެ މަރުޖިޢު އަށް “އުއްމު” އޭ ކިޔެއެވެ.