[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަލްއަޚް މުޙައްމަދު ޖަޒްލާން ޢުމަރު

ކަސްރަތުކުރުމުގައި ދީނީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑު – 1

ކަސްރަތުތައް ކުރުމަށް ޝަރުޢީ އިންތަކެއް ވެއެވެ. މި އިންތަކުގެ ތެރޭގައި ކަސްރަތު ކުރުން ހުއްދައެވެ. އަދި މި އިންތައް ފަހަނައަޅައިދާ މީހުން އެ އަރައި ގަންނަނީ ޙަރާމު ކަމަކަށެވެ.

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެނީ ހެއްޔެވެ!؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނުގެ ޝިޢާރުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރިވާ ފަދައިން، އެ ޝިޢާރުތަކަށް އެހެން ބަޔަކުވެސް ޢައިބު ކިޔައި ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

އައްޝައިޚް އައްދުކްތޫރު ޣާލިބު ބުން ޢަލީ ޢަވާޖީ – رحمه الله

ޝައިޚް ޣާލިބު ބައެއް ޢިލްމީ ފޮތްތަކާއި ލިޔުންތައް ދޫ ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މަސަައްކަތްތަކަކީ މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ބަލައިގަނެވި ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކު ފެތުރިފައިވަ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މަސައްކަތްްތައް އެއީ ޝަރުޢީ ކުއްލިޔާތަކުގައި މުޤައްރަރުގެ ތެރެއިން ކިޔަވައި ދެވޭ ފޮތްތައްކަމުގައި ވިއެވެ.

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް – 4

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރީންވަނީ ބޮޑުވެގެންވާ ނިޢުމަތްތަކެއްގައެވެ.

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް – 3

ދެމަފިރީންނަށް ސުވަރުގެ ވަދެވުމުން އެ ދެ މީހުންގެވެސް އެންމެހައި ޞިފަތަކެއް އެންމެ އުފާވާނޭ ސިފަތަކަށް ބަދަލު ކުރެއްވޭނެއެވެ. އެއީ އެއްވެސް ކަހަލަ އުނިކަމެއް ނެތިއެވެ.

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް – 2

މާތް ﷲ ޤުރުއާނުގައި އަދި އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުގައިވަނީ ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ބާވަތްތަކާއި ވައްތަރުތަކުގެ ޚަބަރު އެތަކެއް ފަހަރަކު ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ.

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް – 1

ސުވަރުގެއަކީ އެންމެ ފުރިހަމަވެގެންވާ ހުރިހާ ނިޢުމަތެއްގެ މަންޒިލެވެ.

ކަސްރަތުކުރުމުގައި ދީނީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑު – 1

ކަސްރަތުތައް ކުރުމަށް ޝަރުޢީ އިންތަކެއް ވެއެވެ. މި އިންތަކުގެ ތެރޭގައި ކަސްރަތު ކުރުން ހުއްދައެވެ. އަދި މި އިންތައް ފަހަނައަޅައިދާ މީހުން އެ އަރައި ގަންނަނީ ޙަރާމު ކަމަކަށެވެ.

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެނީ ހެއްޔެވެ!؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނުގެ ޝިޢާރުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރިވާ ފަދައިން، އެ ޝިޢާރުތަކަށް އެހެން ބަޔަކުވެސް ޢައިބު ކިޔައި ފުރައްސާރަ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

އައްޝައިޚް އައްދުކްތޫރު ޣާލިބު ބުން ޢަލީ ޢަވާޖީ – رحمه الله

ޝައިޚް ޣާލިބު ބައެއް ޢިލްމީ ފޮތްތަކާއި ލިޔުންތައް ދޫ ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މަސަައްކަތްތަކަކީ މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ބަލައިގަނެވި ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކު ފެތުރިފައިވަ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މަސައްކަތްްތައް އެއީ ޝަރުޢީ ކުއްލިޔާތަކުގައި މުޤައްރަރުގެ ތެރެއިން ކިޔަވައި ދެވޭ ފޮތްތައްކަމުގައި ވިއެވެ.

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް – 4

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރީންވަނީ ބޮޑުވެގެންވާ ނިޢުމަތްތަކެއްގައެވެ.

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް – 3

ދެމަފިރީންނަށް ސުވަރުގެ ވަދެވުމުން އެ ދެ މީހުންގެވެސް އެންމެހައި ޞިފަތަކެއް އެންމެ އުފާވާނޭ ސިފަތަކަށް ބަދަލު ކުރެއްވޭނެއެވެ. އެއީ އެއްވެސް ކަހަލަ އުނިކަމެއް ނެތިއެވެ.

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް – 2

މާތް ﷲ ޤުރުއާނުގައި އަދި އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތުގައިވަނީ ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ބާވަތްތަކާއި ވައްތަރުތަކުގެ ޚަބަރު އެތަކެއް ފަހަރަކު ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ.

ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް – 1

ސުވަރުގެއަކީ އެންމެ ފުރިހަމަވެގެންވާ ހުރިހާ ނިޢުމަތެއްގެ މަންޒިލެވެ.