[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް ޢާޒިމް ޚާލިދު

ހުކުރު ދުވަހުގެ ފައިދާތައް ( 5 )

ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަމާ މަތިވެރިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އެދުވަހުގެ ވަޤުތުތައް އަޅުކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެއްވުމަކީ މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ މަތިވެރި ހިދާޔަތުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ފައިދާތައް ( 4 )

ހުކުރު ދުވަހުގެ އެބޮޑު ޖަމާޢަތަށް އެއްވާ އެއްވުމަކީ މީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުން ފެށުމާއި ނިމުން ހަނދުމަކޮށްދޭނޭ ކަމެކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ފައިދާތައް ( 3 )

ހުކުރު ނަމާދު ވާޖިބުވާ މީހަކަށް، ހުކުރު ދުވަހުގެ ބަންގީގެ އަޑުއިވިއްޖެނަމަ، ބަންގިއަށް އިޖާބަ ދިނުމަކީ ވާޖިބު ވެގެންވާކަމެކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ފައިދާތައް (2)

ހުކުރު ނަމާދަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި މުސްލިމުތަކުންނަށް ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ ފަރުޟުތަކުގެ ތެރެއިން މަތިވެރި ފަރުޟެކެވެ.

ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ޞުލްޙަކުރުން

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلمއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަބަރު ދެއްވާފައިވާ ގޮތުގައި މީސްތަކުންގެ ދެމެދު އިޞްލާހުކުރުމަކީ، ސުންނަތް ނަމާދުކުރުމާއި، ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމާއި، ހެޔޮކަމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ޞަދަޤާތާއި މިކަންކަމަށްވުރެ މާތްކަމެކެވެ.

ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދުގެ ޙުކުމް

ގިނަ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދުގެ (މަސްޖިދު ސުންނަތުގެ) ދެރަކުޢަތަކީ ސުންނަތް ނަމާދެކެވެ. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން މިކަމަށް އިޖުމާޢު ނަޤުލު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ޣައިރު މުސްލިމުންނާއެކު އެއްސުފުރާއެއް މަތިން ރޯދަ ވިއްލުން ހުއްދަވާނެތަ؟

މިބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބުނެވޭނީ، މިކަމުގައި ވަކި ޙުކުމެއް ކަނޑައަޅައިދޭ އެއްޗަކީ، ރޯދަވީއްލުމަށްޓަކައި ޖަމަޢަވެތިބޭބައެއްގެ ނިޔަތްކަމުގައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ފައިދާތައް ( 5 )

ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަމާ މަތިވެރިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އެދުވަހުގެ ވަޤުތުތައް އަޅުކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެއްވުމަކީ މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ މަތިވެރި ހިދާޔަތުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ފައިދާތައް ( 4 )

ހުކުރު ދުވަހުގެ އެބޮޑު ޖަމާޢަތަށް އެއްވާ އެއްވުމަކީ މީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުން ފެށުމާއި ނިމުން ހަނދުމަކޮށްދޭނޭ ކަމެކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ފައިދާތައް ( 3 )

ހުކުރު ނަމާދު ވާޖިބުވާ މީހަކަށް، ހުކުރު ދުވަހުގެ ބަންގީގެ އަޑުއިވިއްޖެނަމަ، ބަންގިއަށް އިޖާބަ ދިނުމަކީ ވާޖިބު ވެގެންވާކަމެކެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ފައިދާތައް (2)

ހުކުރު ނަމާދަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި މުސްލިމުތަކުންނަށް ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ ފަރުޟުތަކުގެ ތެރެއިން މަތިވެރި ފަރުޟެކެވެ.

ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ޞުލްޙަކުރުން

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلمއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަބަރު ދެއްވާފައިވާ ގޮތުގައި މީސްތަކުންގެ ދެމެދު އިޞްލާހުކުރުމަކީ، ސުންނަތް ނަމާދުކުރުމާއި، ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމާއި، ހެޔޮކަމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ޞަދަޤާތާއި މިކަންކަމަށްވުރެ މާތްކަމެކެވެ.

ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދުގެ ޙުކުމް

ގިނަ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދުގެ (މަސްޖިދު ސުންނަތުގެ) ދެރަކުޢަތަކީ ސުންނަތް ނަމާދެކެވެ. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން މިކަމަށް އިޖުމާޢު ނަޤުލު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ޣައިރު މުސްލިމުންނާއެކު އެއްސުފުރާއެއް މަތިން ރޯދަ ވިއްލުން ހުއްދަވާނެތަ؟

މިބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބުނެވޭނީ، މިކަމުގައި ވަކި ޙުކުމެއް ކަނޑައަޅައިދޭ އެއްޗަކީ، ރޯދަވީއްލުމަށްޓަކައި ޖަމަޢަވެތިބޭބައެއްގެ ނިޔަތްކަމުގައެވެ.