[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން

ޢުމްދަތުލްއަޙްކާމްގެ ޝަރަޙަ -3

الحديث الأول عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – رضي الله عنه – قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

ޢުމްދަތުލްއަޙްކާމްގެ ޝަރަޙަ -2

އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން 539 ޙަދީޘް ރިވާކުރެވިފައިވައެވެ. އޭގެތެރެއިން 26 ޙަދީޘް ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް އިއްތިފާޤުން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޢުމްދަތުލްއަޙްކާމްގެ ޝަރަޙަ -1

ނަމަވެސް މުއުމިނުންގެ ތެރެއިން ވަކި ބޭކަލުންތަކަކަށް ޚާއްޞަކުރެވި، “މުއުމިނުންގެ އަމީރު”ގެ ލަޤަބު، އެކަލޭގެފާނަށްވުރެކުރިން ދެވުނީ ޢަބްދުﷲ ބްނު ޖަޙްޝް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުއަށެވެ.

އަވަށްޓެރިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުން

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވާރުތަވެރީންގެ ތެރެއިން ހިމަނުއްވަވާފާނޭކަމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ހީފުޅުވެލައްވާވަރަށް ޖިބްރީލްގެފާނު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަވަށްޓެރިޔާއަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރެއްވެވިއެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނގިލައްވާތޯ؟ (3)

އެކަންތައް ދޫކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމަތަކީ އެންމެ މާތް އުންމަތްކަމުގައި ނުވާނެއެވެ. އަދިކިއެއް! ﷲގެ ކޯފާއާއި ޢަޛާބު ޙައްޤުވެ، ހަލާކުވެ ނެތިފަނާވެގެންދާ ބައެއްކަމުގައި ވާނެއެވެ. ﷲތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 16

މިތަނުގައި ބަޔާންވެފައިމިވަނީ (ރަމަޟާންމަހުގައި) އެންމެހައި ނުބައި ކަންތަކެއް ނެތިކުރައްވާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، ނުބައިކަންތައް ކުޑަކުރައްވާ ވާހަކައެވެ. ސަބަބަކީ ރަމަޟާންމަހުގައި ވާނީ ބޮޑެތި ނުބައިނުލަފާ އެއްޗެހިތައް ކަސްތަޅު އެޅުވިފައެވެ.

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 15

ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހަށްވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަޤީދާގެ ޘާބިތުކަމާއި، އީމާންކަމުގެ ވަރުގަދަކަމާއެކުވެސް، އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަރީނުވެސް އިސްލާމްވިކުރެއްވުނު ކަމުގައި އައިސްފައިނުވެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އައިސްފައިވަނީ ޝައިޠާނާ އެކަލޭގެފާނަށް ބިރުގަންނަ ކަމުގައެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 25 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

މިކަންތައް އެނގިވަޑައިގަތުމުން، ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ދަޢުވަތުދެއްވަން އެކަލޭގެފާނު ފެއްޓެވިއެވެ. އެކިގޮތްގޮތުން އެމީހުންނަށް ﷲތަޢާލާގެ އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ހެކިތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 24 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

މި 2 ރައުޔުގެ ތެރެއިން ބުރަވެވެނީ ތަވްޙީދުގެ 3 ބައިވެސް ހިމެނޭނެކަމަށް ވިދާޅުވާ ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔަށެވެ. އެއީ ތަވްޙީދުލްއުލޫހިއްޔާއާއެކު، ތަވްޙީދުއްރުބޫބިއްޔާއާއި ތަވްޙީދުލް އަސްމާއުވައްޞިފާތުވެސް އެކުލެވިގެންވާނެތީއެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނގިލައްވާތޯ؟ (2)

ގާޟީން 3 ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސުވަރުގެ ވަންނާނީ އެންމެ ބައެކެވެ. އަދި އަނެއް 2 ބައި ވާހުށީ ނަރަކައިގައެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 23 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ﷲތަޢާލާގެ ރަޙުމަތުން، މިފިލާވަޅާއެކު ނިމިގެން މިދިޔައީ، ކިތާބުއްތަވްޙީދުގެ މުޤައްދިމާއެއްގެ ގޮތުގައި، އިމާމް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިލްވައްހާބް ރަޙިމަހުﷲ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ބާބުގެ ޝަރަޙައެވެ. ދުޢާއަކީ މިފިލާވަޅުތަކަކީ، އެންމެހައި ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް މަންފާކުރާނޭ ފިލާވަޅުތަކެއް ކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 22 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ޝިރުކުކޮށްފި ކަމުގައިވަނީނަމަ، އެމީހަކަށް އެއްވެސް ހެވެއްނުވާނެއެވެ. ﷲއާއި، އެއިލާހުގެ ވަލީވެރިންގެ ފަރާތުންވެސް އެމީހަކަށް ވާނީ ނުބައިބަހެވެ. އެބަހީ، އެމީހަކަށް ތަޢުރީފުގެ އެއްވެސްބަހެއް، އަދި ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެއްވެސް ހެވެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައިވެސް ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހުންގެތެރެއިން އެމީހަކު ވެގެންދާނެއެވެ.

ތަވްޙީދުގެ އަހުލުވެރިން

ތަވްޙީދަށްވުރެ، މާތް މަތިވެރި، ފައިދާތައް ގިނަ އެހެން އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުވެއެވެ. ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ފަލާޙާއި ކާމިޔަބަކީ ތަވްޙީދުގެ މޭވާތަކުގެ ތެރެއިން މޭވާއެއްކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ. ތަވްޙީދުގެ އަހުލުވެރިން ގިނަވެއްޖެނަމަ އުޚުވަތްތެރިކަމާއި، އަމަންއަމާންކަން ފެތުރިފައިވާ

ތަވްޙީދުގެ މަންފާތަކުގެ ތެރެއިން…

1-ތަވްޙީދުގެ އަހުލުވެރިޔަކު ނަރަކައިގައި ދެމިނޯންނާނެއެވެ. ޢަޛާބު ޙައްޤުވާކަމަކަށް އަރައިގެންފައިވާނަމަ، އެކަމަކަށް ޢަޛާބުދެއްވުމަށްފަހު، ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އޭނާ ނަރަކައިން ނެރެވި ސުވަރުގެ ވެއްދޭނެއެވެ. 2-އޭނާގެ ތަވްޙީދު ފުރިހަމަވެއްޖެނަމަ، އެއްގޮތަކަށްވެސް ނަރަކައަށް ނުވެއްދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އޭނާވެގެންދާނެއެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 21 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ޠާޣޫތަށް ކާފިރުނުވާ ކަމުގައިވާނަމަ، އަޅުކަންކުރުމުގެގޮތުން ކިތަންމެ ގިނަޢަމަލެއް ކުރިކަމުގައިވިއަސް، ތަވްޙީދުގެ އަހުލުވެރިއެއްކަމުގައި އޭނާ ނުވާހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި، އިމާމް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިލްވައްހާބް ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ، މިއީ ބޮޑު މަސްއަލަ(ނުކުތާ) ކަމުގައެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 20 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

أَنْ يَعْبُدُوْهُ އޭ އެކަނި ޙަދީޘްނުކުރައްވައި، އެއާއެކު وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً އޭ ޙަދީޘްކުރެއްވުމުން، ހަމައެކަނި އަޅުކަންކުރުމަކުން އަދި ނުފުދޭކަން އެނގިގެންދެއެވެ. އަދިކިއެއް! އެއަޅުކަންކުރުމުގައި، އެއިލާހާއި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް، އަދި އެއްޗެއްވެސް ބައިވެރިކޮށްގެން ނުވާނެކަން އެނގިގެންދެއެވެ.

ޢުމްދަތުލްއަޙްކާމްގެ ޝަރަޙަ -3

الحديث الأول عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – رضي الله عنه – قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

ޢުމްދަތުލްއަޙްކާމްގެ ޝަރަޙަ -2

އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން 539 ޙަދީޘް ރިވާކުރެވިފައިވައެވެ. އޭގެތެރެއިން 26 ޙަދީޘް ބުޚާރީއާއި މުސްލިމް އިއްތިފާޤުން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޢުމްދަތުލްއަޙްކާމްގެ ޝަރަޙަ -1

ނަމަވެސް މުއުމިނުންގެ ތެރެއިން ވަކި ބޭކަލުންތަކަކަށް ޚާއްޞަކުރެވި، “މުއުމިނުންގެ އަމީރު”ގެ ލަޤަބު، އެކަލޭގެފާނަށްވުރެކުރިން ދެވުނީ ޢަބްދުﷲ ބްނު ޖަޙްޝް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުއަށެވެ.

އަވަށްޓެރިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުން

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވާރުތަވެރީންގެ ތެރެއިން ހިމަނުއްވަވާފާނޭކަމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ހީފުޅުވެލައްވާވަރަށް ޖިބްރީލްގެފާނު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަވަށްޓެރިޔާއަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރެއްވެވިއެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނގިލައްވާތޯ؟ (3)

އެކަންތައް ދޫކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމަތަކީ އެންމެ މާތް އުންމަތްކަމުގައި ނުވާނެއެވެ. އަދިކިއެއް! ﷲގެ ކޯފާއާއި ޢަޛާބު ޙައްޤުވެ، ހަލާކުވެ ނެތިފަނާވެގެންދާ ބައެއްކަމުގައި ވާނެއެވެ. ﷲތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 16

މިތަނުގައި ބަޔާންވެފައިމިވަނީ (ރަމަޟާންމަހުގައި) އެންމެހައި ނުބައި ކަންތަކެއް ނެތިކުރައްވާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، ނުބައިކަންތައް ކުޑަކުރައްވާ ވާހަކައެވެ. ސަބަބަކީ ރަމަޟާންމަހުގައި ވާނީ ބޮޑެތި ނުބައިނުލަފާ އެއްޗެހިތައް ކަސްތަޅު އެޅުވިފައެވެ.

ޖިންނީންނަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ޚުރާފާތެއްނޫނެވެ. 15

ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހަށްވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަޤީދާގެ ޘާބިތުކަމާއި، އީމާންކަމުގެ ވަރުގަދަކަމާއެކުވެސް، އެކަލޭގެފާނުގެ ޤަރީނުވެސް އިސްލާމްވިކުރެއްވުނު ކަމުގައި އައިސްފައިނުވެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އައިސްފައިވަނީ ޝައިޠާނާ އެކަލޭގެފާނަށް ބިރުގަންނަ ކަމުގައެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 25 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

މިކަންތައް އެނގިވަޑައިގަތުމުން، ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ދަޢުވަތުދެއްވަން އެކަލޭގެފާނު ފެއްޓެވިއެވެ. އެކިގޮތްގޮތުން އެމީހުންނަށް ﷲތަޢާލާގެ އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ހެކިތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 24 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

މި 2 ރައުޔުގެ ތެރެއިން ބުރަވެވެނީ ތަވްޙީދުގެ 3 ބައިވެސް ހިމެނޭނެކަމަށް ވިދާޅުވާ ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔަށެވެ. އެއީ ތަވްޙީދުލްއުލޫހިއްޔާއާއެކު، ތަވްޙީދުއްރުބޫބިއްޔާއާއި ތަވްޙީދުލް އަސްމާއުވައްޞިފާތުވެސް އެކުލެވިގެންވާނެތީއެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނގިލައްވާތޯ؟ (2)

ގާޟީން 3 ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސުވަރުގެ ވަންނާނީ އެންމެ ބައެކެވެ. އަދި އަނެއް 2 ބައި ވާހުށީ ނަރަކައިގައެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 23 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ﷲތަޢާލާގެ ރަޙުމަތުން، މިފިލާވަޅާއެކު ނިމިގެން މިދިޔައީ، ކިތާބުއްތަވްޙީދުގެ މުޤައްދިމާއެއްގެ ގޮތުގައި، އިމާމް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިލްވައްހާބް ރަޙިމަހުﷲ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ބާބުގެ ޝަރަޙައެވެ. ދުޢާއަކީ މިފިލާވަޅުތަކަކީ، އެންމެހައި ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް މަންފާކުރާނޭ ފިލާވަޅުތަކެއް ކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 22 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ޝިރުކުކޮށްފި ކަމުގައިވަނީނަމަ، އެމީހަކަށް އެއްވެސް ހެވެއްނުވާނެއެވެ. ﷲއާއި، އެއިލާހުގެ ވަލީވެރިންގެ ފަރާތުންވެސް އެމީހަކަށް ވާނީ ނުބައިބަހެވެ. އެބަހީ، އެމީހަކަށް ތަޢުރީފުގެ އެއްވެސްބަހެއް، އަދި ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އެއްވެސް ހެވެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައިވެސް ގެއްލެނިވެގެންވާ މީހުންގެތެރެއިން އެމީހަކު ވެގެންދާނެއެވެ.

ތަވްޙީދުގެ އަހުލުވެރިން

ތަވްޙީދަށްވުރެ، މާތް މަތިވެރި، ފައިދާތައް ގިނަ އެހެން އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުވެއެވެ. ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ފަލާޙާއި ކާމިޔަބަކީ ތަވްޙީދުގެ މޭވާތަކުގެ ތެރެއިން މޭވާއެއްކަމުގައި މެނުވީ ނުވެއެވެ. ތަވްޙީދުގެ އަހުލުވެރިން ގިނަވެއްޖެނަމަ އުޚުވަތްތެރިކަމާއި، އަމަންއަމާންކަން ފެތުރިފައިވާ

ތަވްޙީދުގެ މަންފާތަކުގެ ތެރެއިން…

1-ތަވްޙީދުގެ އަހުލުވެރިޔަކު ނަރަކައިގައި ދެމިނޯންނާނެއެވެ. ޢަޛާބު ޙައްޤުވާކަމަކަށް އަރައިގެންފައިވާނަމަ، އެކަމަކަށް ޢަޛާބުދެއްވުމަށްފަހު، ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އޭނާ ނަރަކައިން ނެރެވި ސުވަރުގެ ވެއްދޭނެއެވެ. 2-އޭނާގެ ތަވްޙީދު ފުރިހަމަވެއްޖެނަމަ، އެއްގޮތަކަށްވެސް ނަރަކައަށް ނުވެއްދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އޭނާވެގެންދާނެއެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 21 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ޠާޣޫތަށް ކާފިރުނުވާ ކަމުގައިވާނަމަ، އަޅުކަންކުރުމުގެގޮތުން ކިތަންމެ ގިނަޢަމަލެއް ކުރިކަމުގައިވިއަސް، ތަވްޙީދުގެ އަހުލުވެރިއެއްކަމުގައި އޭނާ ނުވާހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި، އިމާމް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިލްވައްހާބް ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ، މިއީ ބޮޑު މަސްއަލަ(ނުކުތާ) ކަމުގައެވެ.

ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 20 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

أَنْ يَعْبُدُوْهُ އޭ އެކަނި ޙަދީޘްނުކުރައްވައި، އެއާއެކު وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً އޭ ޙަދީޘްކުރެއްވުމުން، ހަމައެކަނި އަޅުކަންކުރުމަކުން އަދި ނުފުދޭކަން އެނގިގެންދެއެވެ. އަދިކިއެއް! އެއަޅުކަންކުރުމުގައި، އެއިލާހާއި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް، އަދި އެއްޗެއްވެސް ބައިވެރިކޮށްގެން ނުވާނެކަން އެނގިގެންދެއެވެ.