[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 14


މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު

      ދެޟަމީރުކަމަށްވާ (أنتم و نحن) އިސްމުތަކާއި މުޟާފު އަދި މުޟާފު ޢިލައިހި ވާނެގޮތް.

      أَيُّ ބޭނުންކުރަން އެނގުން

      ފިޢުލާއި ގުޅިގެން އަންނަ ޟަމީރުލް މުޚާތަބިލް މުއްތަޞިލް (ކަމާއި ގުޅިގެން އަންނަ މުޚާތަބު ކުރެވޭ ޟަމީރު) އެނގުން.

ޢަރަބި ނަންތައްނޫން އެހެން ނަންނަން ޢަރަބިނަންތަކާއި ތަފާތުވާ ގޮތް.

ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ: ލިންކު

އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17