[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 06 (ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ދެނެގަތުން)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދައަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުނަކަށްވީހިނދު އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިފައިވާ ހުންނަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން މިލީފްލެޓު ތައްޔާރުކުރެވިފައިމިވަނީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކާއި ޤުރުއާންކްލާސްތަކާއި އަދި މިނޫނަސް ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެނެވެ. އެހެންކަމުން ރޯދައާއި ގުޅުންހުރި ތަފްޞީލީ ޙުކުމްތަކެއް މިލީފްލެޓުގައި ހިމަނާފައި ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މީގައި ޛިކުރުކުރެވިފައިވާނީ ރޯދައާއި ގުޅުންހުރި މުހިންމު އަދި އަސާސީ ބައެއް ނުކުތާތަކެވެ.

 ދުޢާއަކީ، ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މި ލީފްލެޓްގެ ފައިދާ ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

ލީފްލެޓް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ

 

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާގެ އެހެނިހެން ބައިތައް