[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތަކެއް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

މިއީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ މުފްތީކަމަށްވާ ސަމާޙަތުއްޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބިން ޢަބްދުﷲ ބިން ބާޒް  (رحمه الله) ގެ ފޮތެއްކަމުގައިވާ (الدروس المهمة لعامة الأمة)، މިފޮތުގެ ތަރުޖަމާއެވެ. މިފޮތުގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ދެނެގަނެ، އެއަށް ޢަމަލުކުރުންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ކަންތައްތަކެކެވެ.

ފަހެ، މިދަރުސްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސީ ކަންކަމާއި ޙުކުމްތައް ދެނެގަތުމަށް ހުޅުވާލެވޭ މަގެއް ކަމުގައި ﷲ ތަޢާލާ ލައްވާށި! އާމީން.

ފޮތުގެ ނަން:  އުއްމަތުގެ ޢާއްމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތަކެއް

ލިޔުއްވީ:އުއްމު ޢަބްދިﷲ

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 57 ޞަފްޙާ (A5 ސައިޒް).

ފައިލް ސައިޒް: 1.13 mb

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ