[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 13

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު

–  ޖަމްޢުގެ ބައިތައް މިސާލާއި އެކު އެނގުމާއި އެކު ޖަމްޢުގެ ވައްތަރުތައް ވަކިކުރަން އެނގުން

– ދީފައިވާ ބަސްތަކުގެ ގިނަގޮތް(ޖަމްޢު) ދަސްކުރުން.

هؤلاء، أولئك މިދެ އަސްމާއުލް އިޝާރާ ތަޢުރީފާއި އެކު އެނގުމާއި ބޭނުންކުރަން އެނގުމާއި މިދޭތީގެ މުފްރަދުގޮތް(އެކަހެރިގޮތް) އެނގުން.

هم، هن، نون النسوة، تاء التأنيث، واو الجماعة ތަޢުރީފާއި އެކު އެނގުމާއި ބޭނުންކުރަން އެނގުން.

_  އަސްމާއުލް މަޢުޞޫލާ އެނގުން.

_  ދީފައިވާ އާބަސްތަކުގެ މާނަ އެނގުން.

ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ: ލިންކު