[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުތުބުއްސިއްތާއަށް މަގެއް

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

ހިޖުރައިން ތިންވަނަ ޤަރުނުގައި ޙަދީޘްޢިލްމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުން ގިނަވެ، މިފަންނުގައި ފުންނާބުއުސް އެތައް ބޭކަލުންނެއް ފާޅުވެގެންއައެވެ. ޙަދީޘްފޮތްތައް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ލިޔެވެން ފެށުނެއެވެ. ޙަދީޘްގެ ސަނަދުތައް ދިރާސާކުރުމާބެހޭ ޢިލްމުތައް ލިޔެވެންފެށުނެވެ. މިޤަރުނަކީ ޙަދީޘް ޢިލްމުގެ ރަންޒަމާނެވެ. މިޒަމާނުގައި ލިޔުއްވުނު ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޖަމާކުރުމާއި، ތަރުތީބާއި، ޞައްޙަކަން ބޮޑުކަމާއި، އެންމެ ފައިދާބޮޑުވުމާއި، މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިވުން ފަދަ ގޮތްގޮތުންބަލާއިރު އެންމެ މުހިއްމު ފޮތްތަކީ “ކުތުބުއްސިއްތާ’ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ހަފޮތެވެ. މިހަފޮތަކީ އިސްލާމީ ޢިލްމުގައި ވަރަށްވެސް މުހިއްމު ހަފޮތެވެ. މިއިން ކޮންމެ ފޮތަކީ އެފޮތެއްގައި ޚާއްޞަކަމެއް އެކުލެވޭ ފޮތެކެވެ.

އެގޮތުން މިފޮތަކީ “ކުތުބުއްސިއްތާ” ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ހަފޮތާބެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ޖަމާކޮށް ލިޔެފައިވާ ފޮތެކެވެ. ދުޢާއަކީ މި ޢަމަލުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތް ލައްވާ، ގިނަބަޔަކަށް މިފޮތުގެ ލާބަޔާއި މަންފާ ވާސިލު ކޮށްދެއްވުމެވެ.

 

 

ފޮތުގެ ނަން ކުތުބުއްސިއްތާއަށް މަގެއް
ތަރުޖަމާކުރީ މުޙައްމަދު ސިނާން
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު  74 ޞަފްޙާ، A5  ސައިޒް
ފައިލް ސައިޒް 4.08 mb

 

 

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ