[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 04 (އިސްތިޚާރާކުރުން)

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

އިސްތިޚާރާކުރާށޭ ނުވަތަ އިސްތިޚާރާނަމާދުކުރާށޭ ބުނުމުން އެއީ ކޮންކަމެއްކަން މިއަދު ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް ނޭނގެއެވެ. އެހެނީ މިއަދު  ގިނަބަޔަކު އިސްތިޚާރާނަމާދުކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ކައިވެނި ކުރުމުގެކުރީން އެކަންޏެވެ. އިސްތިޚާރާނަމާދަކީ ހަމައެކަނިމިކަމަށް އޮތްކަމެއްކަމަށްދެކުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުށްހީއެކެވެ. މިގޮތުން ދިސަލަފިއްޔާގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ލީފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން، މި ލީފްލެޓްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވަނީ އިސްތިޚާރާކުރުމާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.

 ދުޢާއަކީ، މި ލީފްލެޓްގެ ފައިދާ ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

ލީފްލެޓް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާގެ އެހެނިހެން ބައިތައް