[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 11

މިފިލާވަޅުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިވަނީ ކުރީގެ ފިލާވަޅު ތަކުގައި ކިޔަވާފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އެގޮތުން އިސްމުލް އިޝާރާއާއި މުޟާފު އަދި މުޟާފު އިލައިހި އަދި ސިފަ އަދި މައުސޫފު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އަދި އެންމެ ފަހު ފިލާވަޅުގައި ކިޔަވާފައިވާ ޟަމީރުވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ބަސްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ވަނީ ކުރިން ކިޔަވާފައިވާ ލަފުޒުތަކެވެ.  އެގޮތުން މިފިލާވަޅުގައިވަނީ ކުރިން ކިޔަވާފައިވާ ނުވާ ދެތިން ލަފުޒެކެވެ.

ވީމާ ހަނދާންކުރަންވީ ނުކުތާއަކީ އެއްފިލާވަޅު އަންނާނީ އަނެއްފިލާވަޅާއި ގުޅެމުންކަމާއި އަދި ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކުރީގެ ފިލާވަޅު ތައް މުރާޖަޢާކުރުމެވެ. ބަހެއް ދަސްކުރުމަށް އޮތް އެންމެ މޮޅު ގޮތަކީ ވީހާވެސް ގިނައިން ކިޔުމެވެ. ތަކުރާރު ކޮށް ކުރުމެވެ. ތަކުރާރު ކުރުމަކީ ކޮންމެ އިލްމެއްގައިވެސް އެއިލްމެއް ޙާސިލުކުރާ މީހާ މޮޅުވުމަށް އޮތް އެންމެ މުހިންމު އެއްމަގެވެ. ވީމާ މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް މިކަމުގައި ﷲ ގެ ތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން

ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ: ލިންކު