[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 02 (ތައުޙީދުގެ ކަލިމަ لا إله إلّا الله)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

ދިސަލަފިއްޔާ “ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ” ގެ ދެވަނަ ޢަދަދަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. މިޢަދަދުގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނީ ތައުޙީދުގެ މަތިވެރިކަލިމަ “لا إله إلّا الله” ގެ މާނައިގެ ކުރުތަޢާރަފަކަށާއި،  ރުކުންތަކަށާއި، ޝަރުޠުތަކަށެވެ. މިކަލިމައަކީ، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ފަލާޙާއި ކާމިޔާބު އިންސާނާއަށް ލިއްބައިދެނިވި ކަލިމައެކެވެ. އަދި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޢަޛާބުގެ ގޯތިކަމުގައިވާ ނަރަކައިން މިންޖުކޮށް، އެއިލާހުގެ ރަޙްމަތާއި ނިޢުމަތުގެ ގޯތި ސުވަރުގެއަށް ވާޞިލުކޮށްދެނިވި ކަލިމައެކެވެ. އެހެންކަމުން، މިކަލިމައިގެ ޙަޤީޤަތް ދެނެގަނެ، އެހެންމީހުންނަށްވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. މިލީފްލެޓަކީ މިކަންތައް ތިޔަ އެންމެހާ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ލީފްލެޓެކެވެ.

ދުޢާއަކީ، މި ލީފްލެޓްގެ ފައިދާ ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

ލީފްލެޓް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާގެ އެހެނިހެން ބައިތައް