[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްތަށީގައި ކަޅުކުލަޖެއްސުން

މިކަމުގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ މިއީ ޙަރާމްކަމެއްކަމުގައި ދެކުމެވެ. ސަބަބަކީ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ޙަދީޘްފުޅުގައި އައިސްފައިވާ ވަޢީދުގެ ބަސްފުޅުގެ ސަބަބުންނެވެ.
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވި ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ.
“ފަހު ޒަމާނުގައި އެބައިމީހުންގެ އިސްތަށިތައް ކޮތަރެއްގެ ބަނޑުދަށްފަދައިން ކަޅުކުރާ ބަޔަކުވާނެއެވެ. އެބައިމީހުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ވަސްވެސް ނުލިބޭ ހުއްޓެވެ.” (ރިވާކުރެއްވީ އަބޫދާވޫދު)

މިއީ ނުރަވެފައިވާ އިސްތަށި ހުންނަ މީހުންގެ މެދުގައި ޢާންމުކަމަކަށްވެފައިވާ ކަމެކެވެ. އެބައިމީހުންގެ ނުރަ އިސްތަށިތައް ކަޅުކުލައަށް ބަދަލުކޮށް ހަދައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ނުބައިކަންކަމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. މިސާލަކަށް އޮޅުވާލުމާއި އަދި ތިމާގައިގައި ނެތްކަމެއް ދައްކައިގެން ފޮނިކެނޑުން ހިމެނެއެވެ.

ނަމަވެސް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ ނުރަ ތުނބުޅިފުޅު ހީނާފަތް ބޭނުންކުރައްވައިގެން އެކަލޭގެފާނު  ކުލަބަދަލުކުރައްވައެވެ. އެއީ ރީނދޫ، ރަތް އަދި ކަޑިކަމެއް ހުންނަ ކުލައެކެވެ. (ކަޅެއްނޫނެވެ).

މައްކާ ފަތަޙަ ކުރެއްވި ދުވަހު އަބޫ ޤުހާފާ(އަބޫބަކުރު ގެފާނުގެ ބަފައިކަލުން) ރަސޫލުﷲ ގެފާނުގެ އަރިހަށް ޙާޒިރުކުރެއްވުނެވެ. އޭރު އެކަލޭގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅާއި އަދި ތުނބުޅިފުޅު ހުރީ ތުޤާމާ (އެގަހުގެ ފަތާއި އަދި މާ ވަރަށް ހުދުކޮށް ހުންނަ ގަހެއް)ހާ ހުދުކޮށެވެ.

ދެން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަބޫ ޤުހާފާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ޙަދީޘްކުރެއްވި ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ.
“މި(ނުރަ އިސްތަށިތަކުގެ ކުލަ) ކޮންމެސް އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ބަދަލުކޮށްލާށެވެ. ނަމަވެސް ކަޅުކުލަ (ޑައީ ކުރުމަށް) ބޭނުން ކުރުމުން ދުރުހެލިވާށެވެ.” (ރިވާކުރެއްވީ މުސްލިމް)

މިކަމުގައި އެންމެ ރަނގަޅުވެގެންވާ ގޮތަކީ އަންހެނުންވެސް ވަނީ ފިރިހެނުން ފަދައިންނެވެ. ކަޅު ނޫން އިސްތައްޓެއް ކަޅުކުލައަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ޑައީކުރުން އެބައިމީހުންނަށްވެސް ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. (ޝެއިޚުގެ ބަސްކޮޅު ނިމުނީ)
ނޯޓު: ނުރަވުމުން ތުނބުޅީގައި ހީނާފަތް ބޭނުންކޮށްގެން ކުލަޖެއްސުމަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތެކެވެ.

މިއީ ޝައިޚު މުނައްޖިދު ލިޔުއްވާފައިވާ محرمات إستهان بها كثير من الناس (މީސްތަކުން ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލަމުންދާ ހަރާމްކަންތައްތައް) މިފޮތުން ތަރުޖަމާ ކުރެވިފަިއވާ ލިޔުމެކެވެ.