[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 10

ދިހަވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުޙަބާ

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު

–       ޟަމީރުތައް އެނގުން

–       ފިޢުލުގެ ވައްތަރުތައް އެނގުން

–       ذهب މިކަލިމައިގެ މާޟީއާއި މުޟާރިޢުއާއި އަދި އަމްރު ހިތުދަސްކުރުން

–       އަދިވެސް ޝަރަހަކޮށްދެވިފައިވާ ބައިތައް ރަނގަޅަށް ދަސްކޮށް ތަމްރީނު ހެދުން

–       އާ ބަސްތައް ދަސްކުރުން

ވީމާ ދިހަވަނަ ފިލާވަޅު  ޑައުންލޯރޑުކުރައްވާ: ލިންކު