[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އުންމަތުގެ އާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް (ފަސްވަނަ ދަރުސް، ހަވަނަ ދަރުސް)

ފަސްވަނަ ދަރުސް (الإحسان)

 

الإحسان ގެ ރުކުނަކީ: ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރާއިރު ތިބާއަށް އެކަލާނގެ ފެންނަފަދައިން އަޅުކަން ކުރުމެވެ. ފަހެ ތިބާއަށް އެކަލާނގެ ނުފެނުނުކަމުގައި ވިޔަސް އެކަލާނގެ ތިބާއަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވެއެވެ.


ހަވަނަ ދަރުސް (ނަމާދުގެ ޝަރުތުތައް)

 

ނަމާދުގެ 9 ޝަރުތެއްވެއެވެ. އެއީ:

  1. އިސްލާމެއްކަމުގައިވުން.
  2. ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރުން.
  3. ތަންދޮރުވަކިވާވަރު މީހެއްކަމުގައިވުން.
  4. ޙަދަޘް އުފުލުން.
  5. ނަޖިސް ފިލުވުން.
  6. ޢައުރަ ނިވާކުރުން.
  7. ވަޤުތު ވަނުން.
  8. ޤިބްލައަށް ކުރިމަތިލުން.
  9. ނިޔަތްގަތުން.

(ނަމާދުގެ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލް ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ވަޑައިގެން ބައްލަވާށެވެ.)

__________________________________

މި ފޮތުގެ އެހެނިހެން ދަރުސްތައް