[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދިސަލަފިއްޔާ މަޖައްލާ ޝައްވާލު 1432ހ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިލްމީ ފެންވަރުން، މިއަދާހަމައަށް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ މިސައިޓު މެދުވެރިކޮށް، އިސްލާމްދީނުގެ ތަފާތު އެތައް މަޢުޟޫތަކަކަށް ލިޔެވި، އެލިޔުންތައް ދިސަލަފިއްޔާގެ ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ.

މިލިޔުންތަކަކީ އަގުހުރި ލިޔުންތަކެއްކަމަށް ވުމާއެކު، އިތުރަށް މިލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް، އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެގޮތުން، އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ކޮންމެ ހިޖުރީ މަހެއްގެ ލިޔުންތައް ޖަމާކޮށް، މަޖައްލާއެއްގެ ގޮތުގައި ނެރުމަށް ޤަޞްދުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މިމަޖައްލާއަކީ، ﷲގެ ރަޙްމަތާއި ތަވްފީޤާއެކު، މިމަޤްޞަދުގެ ދަށުން ނެރެވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖައްލާއެވެ.

ދުޢައަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ، މިމަޖައްލާގެ ފައިދާ ގިނަ ބަޔަކަށް ވާޞިލުކޮށްދެއްވުމެވެ.

ފޮތުގެ ނަން:  ދިސަލަފިއްޔާ ޝައްވާލު 1432ހ.

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 285 ޞަފްޙާ (A4 ސައިޒް).

ފައިލް ސައިޒް: 7.24 MB

 ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ