[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ﷲއަށް ޝުކުރުކުރުން

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

މިފޮތަކީ ކުޑަކުދިން ދިވެހިކިޔަން ފަރިތަކުރުމާއެކު، އިސްލާމްދީނަށް ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ލޯބިއުފެއްދުމުގެގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވަވާފައިވާ މަތިވެރި ނިޢުމަތްތައް މިފޮތުގައި ކުދިންނަށް އަންގާދެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި އެނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަމަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ.

ދުޢާއަކީ މި ޢަމަލުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތް ލައްވާ ގިނަބަޔަކަށް މިފޮތުގެ ލާބަޔާއި މަންފާ ވާސިލު ކޮށްދެއްވުމެވެ.

ފޮތުގެ ނަން:  ﷲއަށް ޝުކުރުކުރުން

ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ސިނާން

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 15 ޞަފްޙާ (A5 ސައިޒް).

ފައިލް ސައިޒް: 1.44 MB

 ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ