[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކޮއްކޮގެ ދުޢާފޮތް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

މިފޮތަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ދުޢާކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. ދުޢާކުރުމަކީ އަޅުކަމުގެ އަސާސްކަމުގައިވާއިރު ކުޑައިރުއްސުރެއް ދުޢާ ކުރުމުގެ އާދަ އަށަގެންނެވުމަކީ ކުޑަކުދީންގެ ޢަގީދާ ހަރުދަނާވާނޭކަމެކެވެ.

މިގޮތުން މިފޮތުގައި ދުޢާތައް ހިމެނުމުގައި އެންވެ އިސްކަމެއްދެވިފައިވާނީ ޞައްޙަމަގުން ވާރިދުވެފައިވާ ޘާބިތު ދުޢާތައް ހިމެނުމަށްޓަކައެވެ.

ދުޢާއަކީ މި ޢަމަލުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތް ލައްވާ ގިނަބަޔަކަށް މިފޮތުގެ  ލާބަޔާއި މަންފާ ވާސިލް ކޮށްދެއްވުމެވެ.

ފޮތުގެ ނަން:  ކޮއްކޮގެ ދުޢާފޮތް

ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ޝާފިޢު

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 31 ޞަފްޙާ (A5 ސައިޒް)

ފައިލް ސައިޒް: MB1.07

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ