[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 9

ނުވަވަނަ ފިލާވަަޅަށް މަރުޙަބާ

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު

–      އެއްޗެއްގެ ސިފަބަޔާންކޮށްދޭން އެނގުން މިސާލަކަށް: ރީތިމަލެއް

–      ސިފަކުރެވޭ އެއްޗާއި ސިފަވަކިކުރަން އެނގުން

–      އާ ބަސްތައް އެނގުން

ނުވަވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑުކުރައްވާ: ލިންކު