[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެނގޭތަ (11): ނަބިއްޔާ ﷺ ޢުމްރާއާއި ޙައްޖުކުރެއްވި ޢަދަދު

 

 

އެނގޭތަ:

 

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ޢުމްރާކުރައްވަން ވަޑައިގެންނެވީ ޖުމްލަ 4 ފަހަރެވެ. އެއީ:

1.      ހިޖުރައިން 6 ވަނަ އަހަރު (ޙުދައިބިއްޔާގެ އަހަރު)

2.      ހިޖުރައިން 7 ވަނަ އަހަރު (ޤަޟާކުރެއްވި ޢުމްރާ)

3.      ހިޖުރައިން 8 ވަނަ އަހަރު (ޙުނައިނު ހަނގުރާމަ ކުރެއްވި އަހަރު ޖިޢުރާނާއިން ކުރެއްވި ޢުމްރާ)

4.      ހިޖުރައިން 10 ވަނަ އަހަރު (ޙައްޖަތުލް ވަދާޢުގައި ކުރެއްވި ޢުމްރާ)

 

އެކަލޭގެފާނު ޙައްޖުކުރެއްވީ 1 ފަހަރެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 10 ވަނަ އަހަރު ކުރެއްވި ޙައްޖަތުލް ވަދާޢެވެ.

 

[ބައްލަވާ: صحيح البخاري (4148) وزاد المعاد لابن القيم (2 / 87 – 90)]

Did you know:

 

The Prophet (peace and blessings be upon him) went to perform Umrah only 4 times.

1.      Year 6 AH (Umrah of al-Hudhaibiyyah)

2.      Year 7 AH (Umrathul Qadha)

3.      Year 8 AH (Umrathul Ji’raanah)

4.      Year 10 AH (Umrah which he did along with his Hajj)

 

During his lifetime, he performed Hajj only once, which was the Farewell Pilgrimage that he performed in year 10 AH.

 

[Sahih Al-Bukhari (4148) and Zad Al-Ma’ad, Ibn Al-Qayyim (2 / 87 – 90)]