[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރޯދަ – 26 (ޤަޟާކުރުމުގައި ވިދިވިދިގެން ހިފުމާއި ޤަޟާކުރުން ފަސްކުރުން)

ހަވަނަ ބާބު

ރޯދަ ޤަޟާކުރުމުގައި އެކުލެވިގެންވާ ޢާންމު ޙުކުމުތައް

ފުރަތަމަ ބައި: ޤަޟާކުރުމުގައި ވިދިވިދިގެން ހިފުމާއި ޤަޟާކުރުން ފަސްކުރުން

 

ފުރަތަމައީ: ވިދިވިދިގެން ޤަޟާކުރުން

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ ޤަޟާކުރުމުގައި ވިދިވިދިގެން ޤަޟާކުރުން ވާޖިބުވެގެން ނުވެއެވެ. މިއީ ފިޤުހީ ހަތަރު މަޛްހަބުގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. އަދި ދަންނަބޭކަލުން ކުރެ ގިނަ ބޭކަލުން ދެކިވަޑައިގަންނަވަނީވެސް މި ފަދައިންނެވެ.

 

ދެވަނައީ: ޤަޟާ ކުރުމުގައި ފަސްކުރުން

  • އެއް ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ، އަނެއް ރަމަޟާން ގާތްވަންދެން ފަސް ކުރުމުގެ ޙުކުމް:

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދައިން ޤަޟާ ކުރާން ޖެހޭ ރޯދަ އަހަރުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ފަސްކޮށްގެން[1] ހިފުންވެސް ޖާއިޒުވެގެން ވެއެވެ. ޝަރުޠަކީ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ރަމަޟާން މަސް ވަނުމުގެ ކުރިން ހިފައި ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ. މިއީ ފިޤުހީ ހަތަރު މަޛްހަބުގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 

  • އެއް ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ، އަނެއް ރަމަޟާން މަހެއް ވަދެއްޖައުމަށް ދާންދެން ފަސްކުރުމުގެ ޙުކުމް:

އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޤަޟާކުރަން ޖެހޭ ރޯދަ ޤަޟާ ނުކޮށް ހުއްޓައި، އަނެއް ރޯދަމަސް ވަދެއްޖެނަމަ؛ ފަހެ މިފަދަ މީހާގެ ރޯދައާ މެދު ދަންނަބޭކަލުން ދެ ރައުޔަކަށް ޚިލާފުވެގެން ވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ރައުޔު: އޭނާގެ އެ ރޯދަތައް ޤަޟާ ކުރުމާއެކު ފިދުޔަ ދިނުން ވާޖިބު ވާނެއެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މިސްކީނަކަށް ކާން ދިނުމެވެ. މިއީ ޖުމުހޫރު  – މާލިކީން، ޝާފިޢީން އަދި ޙަންބަލީން – ދަންނަބޭކަލުންގެ މަޛްހަބެވެ.

ދެވަނަ ރައުޔު: އޭނާގެ މައްޗަށް ރޯދަ ޤަޟާކުރުން ނޫން ކަމެއް ނުވެއެވެ. މިއީ ޙަނަފީންގެ މަޛްހަބެވެ. އަދި އިބްނު ޙަޒްމާއި އައްޝައުކާނީއާއި އިބްނު ޢުޘައިމީންގެ އިޚްތިޔާރުކުރެއްވީވެސް މި ރައުޔެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މިއީ ބައެއް ސަލަފުންގެ ބޭކަލުންގެވެސް ރައުޔެވެ. [2]

 

  • ފަރުޟު ރޯދަ ހިފައި ނިމުމުގެ ކުރިއަށް ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމުގެ ޙުކުމް:

ޤަޟާ ކުރަން ޖެހޭ ރޯދައެއް ހުރި މީހަކު، ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމުގެ ކުރިއަށް ރޯދަ ޤަޟާކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުން ވާޖިބު ވެގެން ނުވެއެވެ[3]. އެއީ ރޯދަ ޤަޟާކުރުމުގެ ވަގުތު ތަނަވަސް ވެގެން ވާނަމައެވެ. މިއީ ޖުމުހޫރު – ޙަނަފީން، މާލިކީން، ޝާފިޢީން އަދި އިމާމް އަޙްމަދުގެ އެއް ރިވާޔަތް – ދަންނަބޭކަލުންގެ މަޛްހަބެވެ. [4]


[1]  ނަމަވެސް ޤަޟާ ކުރުމުގައި އަވެސްވެގަތުން އައުލާ ވެގެން ވެއެވެ.

[2] އިތުރު ތަފްޞީލު: https://www.youtube.com/watch?v=qj19JZnSl5Y

[3] އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ ޖާއިޒު ކަމުގައެވެ. އަދި އަނެއްބައި ބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ މަކުރޫހަ ކަމުގައެވެ.

[4] ޤަޟާ ރޯދަތަކުގެ ކުރިން ޝައްވާލު މަހުގެ ހަ ރޯދަ ހިފުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް: https://dhisalafiyyah.net/article/36124

މަޞްދަރު: ملخص فقه العبادات

 

މި ލިޔުމުގެ އެހެން ބައިތައް