[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެނގޭތަ (10): ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙު އަލްޢުޘައިމީން رحمه الله ގެ މުއައްސަސާ

 

އެނގޭތަ (10):
ފޮތެއްގެ ބައްޓަމަށް ހަދާފައި އެވާ ޢިމާރާތަކީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޢުނައިޒާގައި ހުންނަ، ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙު އަލްޢުޘައިމީން رحمه الله ގެ މުއައްސަސާގެ ޢިމާރާތެކެވެ. އެ ޢިމާރާތަކީ ޝައިޚު އަވަހާރަވުމަށް ފަހުގައިވެސް، ޝައިޚު އެދިލެއްވި ގޮތަށް ޝައިޚުގެ ޢިލްމު ފެތުރުމަށް ޝައިޚުގެ 5 ދަރިން ބިނާކުރި މުއައްސަސާއެކެވެ.


Did you know (10):

This building, which is built in the shape of a “book” in Unaizah, is the institution of the famous late scholar Muhammadh bin Saalih al Uthaimeen (may Allah have mercy upon him), it was founded by his 5 sons after his death to uphold his wish of spreading Islamic knowledge.