[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެންމެ އެކަށޭނަ މީހުން ޢައްޔަނުކުރުން – 3

މީހާ އޭނާގެ ހަވާނަފުސާ ދެކޮޅަށް އޭނާއާ މަތި ކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު އަދާކޮށްފިނަމަ، ފަހެ ﷲ އެ މީހަކަށް ޘާބިތުކަން ދެއްވާނެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ފަހު އޭނާގެ އަހުލުވެރީންނާއި އޭނާގެ މުދާ އެކަލާނގެ ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވާނެއެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް އޭނާއާ ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގައި އޭނާގެ ހަވާނަފުސަށް ތަބާވެއްޖެނަމަ، އޭނާ އެދޭ ކަންކަން އޭނާގެ ކިބައިން ﷲ ދުރުކުރައްވައި، އޭނާއަށް ޢުޤޫބާތް ދެއްވާނެއެވެ. އެ ގޮތުން އޭނާގެ އަހުލުން ނިކަމެތި ކުރައްވައި އޭނާގެ މުދާ އޭނާގެ ކިބައިން ގެންދަވާނެއެވެ.

އަންނަނިވި ވާހަކައަކީ މިކަމުގައި މީސްތަކުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.

(ބަނޫ ޢައްބާސްގެ ޚަލީފާވެރި ބޭކަލަކު ބައެއް ޢިލްމުވެރީންނާ އެ ބޭބޭކަލުން ދެކެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމެއް ކިޔައި ދެއްވުމަށް އެދި ވަޑައިގަތެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއިން ޢިލްމުވެރިއެއް ވިދާޅުވިއެވެ. އަޅުގަނޑު ޢުމަރު ބްނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ދެކުނީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު މަރުބަލީގައި އޮންނަވަނިކޮށް، އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވުނެވެ. “އޭ އަމީރުލްމުއުމިނީނެވެ! ކަލޭގެފާނުގެ ދަރިދަރިކަލުންވަނީ މުދަލަށް ބޭނުން ޖެހިވަޑައިގެންފައެވެ. އެ ބޭބޭކަލުންނީ އެއްވެސް މުދަލެއް ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ފަޤީރުންނެވެ!” އެ ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. “އެކުދީން ވައްދާށެވެ!” ދެން އެ މީހުން އެ ކުދީން އެ ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ވެއްދިއެވެ. އެ ކުދީންގެ ޢަދަދަކީ އެގާރައާއި ނަވާރައާ ދެމެދެވެ. އަދި އެއީ މުޅީންވެސް ފިރިހެން ކުދީންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބާލިޣުވެފައިވާ ހަމަ އެންމެ ކުއްޖެއް ވެސް ނެތެވެ.

އެކަލޭގެފާނުގެ އެ ކުދީންކޮޅު ފެނިވަޑައިގެންނެވުމާ އެކު އެކަލޭގެފާނުގެ ދެ ލޯފުޅު ކަރުނައިން ފާއްދާލިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. “އޭ އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ދަރީންނޭވެ! ﷲ ގަންދީ ބުނަމެވެ! ތިޔަ ކުދީންނަށް އޮތް ޙައްޤެއް ބައްޕަ މަނަޢެއް ނުކުރަމެވެ! އަދި މީސްތަކުންގެ ކިބައިން އެ މީހުންގެ މުދާ ނަގައި ތިޔަ ކުދީންނަށް ދޭ މީހެއްކަމުގައި ވެސް ބައްޕަ ނުވަމެވެ!

ދެ ބާވަތެއްގެ މީހުންކުރެ އެއް ބާވަތެއް ކަމުގައި މެނުވީ ތިޔަ ކުދީން ނުވެއެވެ. ފުރަތަމަ ބާވަތަކީ ޞާލިޙުންނެވެ! ތިޔަ ކުދީންނީ ޞާލިޙުންކަމުގައި ވެއްޖެނަމަ ދަންނާށެވެ! ޞާލިޙުންގެ ބެލެހެއްޓުންތެރިއަކީ ﷲއެވެ!

ދެވަނަ ބާވަތަކީ ޞާލިޙު ނޫން މީހުންނެވެ! ތިޔަ ކުދީންނީ ޞާލިޙުންކަމުގައި ނުވިނަމަ ދަންނާށެވެ! ފަހެ ﷲއަށް އުރެދުމެއްވާ ކަމަކަށް ތިޔައިގެން ކުއްޖެއް އެހީތެރިކަމެއް ހޯދާނޭ މުދަލެއް ބައްޕަ ދޫ ނުކުރަމެވެ!”

އެއަށްފަހު ޢުމަރު ބްނު ޢަބްދިލްޢަޒީޒު އެ ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެ ކަލޭގެފާނު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެ ޢިލްމުވެރިޔާ ވިދާޅު ވިއެވެ. “ފަހެ އެއަށްފަހު ހަމަކަށަވަރުން އެ ކަލޭގެފާނުގެ ބައެއް ދަރީން ސަތޭކަ ޖަމަލު ﷲގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަ ކުރާ މުޖާހިދުންނަށް ދިންތަން އަޅުގަނޑު ދުށީމެވެ!)”

އަހުރެން [އިމާމު އިބްނު ތައިމިއްޔާ] ބުނަމެވެ. ދަންނާށެވެ! މިއީ މުސްލިމުންގެ ޚަލީފާއެއްކަމުގައި ހުރި ބޭކަލެއްގެ ޙާލަތެވެ! މަޝްރިޤުގެ އެންމެ މަޝްރިޤުން؛ ތުރުކީންގެ ބިމުން، މަޣްރިބުގެ އެންމެ މަޣްރިބުން؛ އަންދަލުސްއާއި އެ ނޫންހައި ބިމަކާއި، ސައިޕްރަސްއާއި ޝާމުގެ ބިންތަކާއި ޠަރްސޫސްފަދަ މުހިންމު ރަށްރަށުގެ ވެރިޔާއެވެ! އަދި ޔަމަނުގެ އެންމެ ދުރުގައިވާ ރަށްރަށްވެސް މެއެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ޢުމަރު ބްނު ޢަބްދިލްޢަޒީޒުގެ ދަރިދަރިކަލުންނަށް ތަރިކައިން ލިބުނީ ނުހަނު މަދު އެއްޗެކެވެ. – ބުނެވޭ ގޮތުގައި ވިއްސަކަށް ދިރުހަމަށްވުރެވެސް މަދު އެއްޗެކެވެ. –

އިހު ބުނި ޢިލްމުވެރިޔާ އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

“ބައެއް އެހެން ޚަލީފާވެރި ބޭބޭކަލުންގެ ތަރިކަ ބެހުނު މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ޙާޟިރުވީމެވެ. އޭގެ ބައެއް ބޭކަލުންގެ ކޮންމެ ދަރިކަލެއް ހަ ސަތޭކައެއްހާ ދިރުހަމު ހިއްޕެވިއެވެ. ހަމައެއާ އެކު އޭގެ ފަހުން އޭގެ ތެރއިން ބައެއް ކުދިން މީސްތަކުންގެ ކިބައިން ސަލާން ޖަހާން އުޅުނުތަން އަޅުގަނޑު ދުށީމެވެ!”

މި ބާބުގައި ކިޔޭ ވާހަކަތަކާއި ވާޤިޢުގައި މި ޒަމާނުގައި ފެންނަމުންދާ ކަންކަން މި ހުރީއެވެ. އަދި މީގެ ކުރީއްސުރެ އަޑު އަހަމުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތައްވެސް ވެއެވެ. މި ހުރިހާ ވާހަކަތަކަކާއި ކަންތައްތަކެއްގައި ބުއްދި ކުރާ ބަޔަކަށް ޢިބުރަތެއްވާކަން ކަށަވަރެވެ.

 


 

މި ލިޔުމުގެ އެހެން ބައިތައް