[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: މުޙައްރަމު މަހާއި ޢާޝޫރާ ދުވަސް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

އިސްލާމްދީނުގައި ބައެއް ދުވަސްތަކާއި މައްސަރުތައް އެހެން ދުވަސްތަކާއި މައްސަރުތަކުގެ މައްޗަށް މާތް ކުރައްވާ އަދި ޚާއްޞަކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެކަން އެނގިގެން ދަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތުގެ ޛަރީޢާއިންނެވެ.

އެގޮތުން ޢާޝޫރާ ދުވަހާއި މުޙައްރަމު މަހަށްވެސް އެފަދަ މާތްކަމާއި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް ލިބިގެން ވެއެވެ. ފަހެ ޢާޝޫރާ ދުވަހުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ޝަރުޢީ ނައްޞުތަކުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާއިރުވެސް ފާހަގަވެގެންދާ ކަމަކީ ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި އެދުވަހާ ގުޅިގެން އެއްވެސް އަޞްލެއް ނުވާ ޚުރާފީ ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެވެ. އަދި އެދުވަހާ ގުޅިގެން ޞައްޙަ ނޫން ބައެއް ވާހަކަތައްވެސް ދެކެވެމުންދާކަން ފާހަގަ ވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިފޮތުގައި ގެނެސްދޭނީ ޢާޝޫރާ ދުވަހާއި މުޙައްރަމު މަހާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޞައްޙަ ނައްޞުތަކާ އަދި ޞައްޙަ ނޫން ވަހާކަތަކުގެ ޙަޤީޤަތެވެ. إن شاء الله.

 


 

ފޮތުގެ ނަން މުޙައްރަމު މަހާއި ޢާޝޫރާ ދުވަސް
އެކުލަވާލީ އައްޝައިޚު ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު 46 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް 26 MB

 


 

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ