[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެނގޭތަ (8): މައްކާއާއި މަދީނާއާ ދެމެދުގައި ދަތުރުކުރުން

 

 


 

އެނގޭތަ (8):
ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ހިޖުރައިގެ ދަތުރުފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނު މައްކާއިން މަދީނާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 8 ދުވަސް ހޭދަކުރެއްވިއެވެ. މިހާރު މައްކާއާއި މަދީނާއާ ދެމެދުގައި ދަތުރުކުރާ އެންމެ ބާރު އުޅަނދުކަމުގައިވާ ރޭލުގައި އެދެމެދުގެ ދަތުރަކަށް ހޭދަވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 2 ގަޑިއިރެވެ.

“އޭ (ޖިންނީންނާއި، އިންސީންނޭވެ!) ފަހެ، ތިޔަ ދެބައިމީހުން ދޮގުކޮށް އިންކާރުކުރަނީ، ތިޔަ ދެބައިމީހުންގެ ރައްބުގެ ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންކޮން ނިޢުމަތްތަކަކަށް ހެއްޔެވެ؟” [سورة الرحمن 13].

(الرحيق المختوم للمباركفوري (ص: 166 – 170).


 

Did you know (8):
When the Prophet (peace and blessings be upon him) migrated from Makkah to Madinah, he journeyed for 8 days to reach Madinah. Now the fastest mode of transport between Makkah and Madinah which is by train takes just 2 hours for this journey.

“Then which of the Blessings of your Lord will you both (jinns and men) deny?” [Surah Ar-Rahman 13].

(Ar-Raheeq Al-Makhtum, Mubarakpuri (page 166 – 170)).