[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެނގޭތަ (6): ކަދުރު ރުއް

 

 


 

އެނގޭތަ (6):
ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ މުއުމިނެއްގެ މިޘާލަކީ ކަދުރުރުކެއްގެ މިޘާލުކަމަށެވެ.
މި ޙަދީޘް ޝަރަޙަކުރައްވަމުން އަންނަވަވީ رحمه الله ވިދާޅުވެފައިވަނީ މުއުމިނެއް ކަދުރުރުކަކާ އެއްގޮތްވާ ކަންތައްތައްކުގެ ތެރޭގައި: ހެޔޮަކަމާއި މެދުނުކެނޑޭ ހިޔާވަހިކަމާއި ރަނގަޅުކަމާއި ވަރުގަދަކަމާ އަދި މިނޫންވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
(البخاري 5448، شرح النووي على صحيح مسلم (17 / 154)).

 


 

Did you know (6):
The Prophet (peace and blessings be upon him) mentioned that the example of a believer is like that of a date palm.
An-Nawawi (may Allah have mercy upon him) stated the ways in which a believer is like a date palm includes: goodness, continuous shade, pleasantness, strongness and numerous other benefits.
(Al-Bukhari 5448, Sharh an-Nawawi alaa Saheeh Muslim (17 / 154)).