[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެނގޭތަ (4): އުޙުދު ފަރުބަދަ

 

 


 

އެނގޭތަ (4):
މިއީ މަދީނާގެ އުތުރުގައިވާ އުޙުދު ފަރުބަދައެވެ. އުޙުދު ހަނގުރާމަ ހިނގީ މި ފަރުބަދައިގެ ކައިރީގައެވެ. މި ފަރުބަދައިގެ އުސްމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 1 ކިލޯ މީޓަރ އަދި ފުޅާމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 7.5 ކިލޯމީޓަރ ހުރެއެވެ. މުސްލިމެއްގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެ، އެކަމުން ލިބޭ ޘަވާބަށް އީމާންވެ އަދި އެކަމަށް އެދިގެން، އޭނާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކޮށް ވަޅުލާ ނިމެންދެން އެކަމުގައިވާ މީހާއަށް ދެ ޤީރާޠުގެ އަޖުރު ލިބޭނެކަމަށާއި ކޮންމެ ޤީރާޠެއް އުޙުދު ފަރުބަދައާ އެއްވަރުކަމަށް ޙަދީޘް ބަސްފުޅުގައިވެއެވެ. (ސަޙީޙުލް ބުޚާރީ 47)

 


 

Did you know (4):
This is Mount Uhud, which is a mountain overlooking Madinah from the north. Battle of Uhud took place near this mountain. It is approximately 1 km high and 7.5 km long. It is mentioned in an authentic hadhith that the one who accompanies the funeral procession of a Muslim out of sincere faith and hoping to attain Allah’s reward and remains with it till the funeral prayer is offered and the burial is over, he will return with a reward of two Qirats. And each Qirat is like the size of the Mount Uhud. (Al- Bukhari 47)