[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެނގޭތަ (3): އަޖުވާ ކަދުރު

 

 


 

އެނގޭތަ (3):
މިއީ އަޖުވާ ކަދުރެވެ. ޙަދީޘް ބަސްފުޅުގައިވަނީ ހެނދުނު (ހުސްބަނޑާހުރެ) އަޖުވާކަދުރުގެ ހަތްކަދުރު ކައިފިމީހަކަށް އެދުވަހަކު ވިހަޔެއް އަދި ކިޔެއް، ސިޙުރެއްގެ ސަބަބުންވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. (ސަޙީޙުލް ބުޚާރީ 5445)

 


 

Did you know (3):
These are ‘ajwah dates, it is mentioned in an authentic hadith: whoever eats seven ‘ajwah dates in the morning on an empty stomach, neither poison or witchcraft will harm him that day. (Al- Bukhari 5445)

 


 

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް:

https://dhisalafiyyah.net/article/34350