[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ގަބުރުފުޅު ވަގަށް ނަގަން އުޅުން

 

މިއީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ގަބުރުފުޅު ވަގަން ނަގަން އުޅުނު ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާ އައްޝައިޚު އާދަމް ނަސީމް (ބީއޭ ނަސީމް) – رحمه الله – ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތެކެވެ.

 

ފޮތުގެ ނަން ގަބުރުފުޅު ވަގަށް ނަގަން އުޅުން
ލިޔުއްވީ އައްޝައިޚު އާދަމް ނަސީމް (ބީއޭ ނަސީމް) – رحمه الله
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު  37 ޞަފްޙާ، A5  ސައިޒް
ފައިލް ސައިޒް 871 kb

 

 

ފޮތް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ