[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 8

ޢަރަބި އަށްވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުޙަބާ

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު

– ބަދަލަކީ ކޮބައިކަމާއި ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން

– ޖުމްލަ ހަދަން އެނގުން

– އާބަސްތައް އެނގުން އަދި  މާނައާއި އެކު ހިތުދަސްކޮށް ލިޔަން އެނގުން

ޢަރަބި  ފިލާވަޅުގެ އަށްވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ: ލިންކު