[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ މަޝްހޫރު ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އަވަހާރަވި ތާރީޚު 6

ހިޖްރީ ތާރީޚް
ހިޖުރައިން 1200 އަހަރު ފަސް

1206

މުޙައްމަދު ބުން ޢަބްދުލްވައްހާބް

1209

މުޙައްމަދު ބުން ޢަލީ ބުން ޣަރީބް

1233

ސުލައިމާން ބުން ޢަބްދުﷲ އާލުއްޝައިޚް

1242

ޢަބްދުﷲ ބުން މުޙައްމަދު ބުން ޢަބްދުލްވައްހާބް

1250

އައް ޝަވްކާނީ، މުޙައްމަދު ޢަލީ

1285

ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބުން ޙަސަން އާލުއްޝައިޚް

1286

ޢަބްދުﷲ ބުން ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަބާ ބަޠީން

1293

ޢަބްދުލްލަޠީފް ބުން ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާލުއްޝައިޚް

ހިޖުރައިން 1300 އަހަރު ފަސް

1301

ހަމްދު ބުން އަޠީޤް

1304

އަލް ލަކްނަވީ

1307

ޞިއްދީޤް ޙަސަން ޚާން އަލް ޤަނޫޖީ

1317

ނުޢުމާން ބުން މަޙްމޫދު އާލް އަލޫސީ

1320

ސައްޔިދު ނަޛީރު ހުސައިން ދިހްލަވީ

1326

އައް ސިހްސަވާނީ، މުޙައްމަދު ބަޝީރު

1332

ޖަމާލުއްދީން އަލް ޤާޞިމީ

1338

ޠާހިރު އަލް ޖަޒާއިރީ

1339

ޢަބްދުﷲ ބުން ޢަބްދުލްލަޠީފް އާލުއްޝައިޚް

1342

މަޙްމޫދު ޝުކްރީ އާލް އަލޫސީ

1349

ސުލައިމާން ބުން ސަހްމާން

ޝަމްސުލް ޙައްޤު އަލް އަޡީމްއާބާދީ

ޞަޢުދު ބުން ޙަމްދު ބުން ޢަޠީޤް

1352

ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލް މުބާރަކްޕޫރީ

1359

ޢަބްދުލްޙަމީދު ބުން ބާދީސް

1367

މުޙައްމަދު ބުން ޢަބްދުލްލަޠީފް އާލުއްޝައިޚް

1373

ޢަބްދުﷲ އަލް އަންޤަރީ

1376

އައް ސަޢްދީ، ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބުން ނާޞިރު

1377

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޝާކިރު

ޙާފިޡުލް ޙަކަމީ

1378

މުޙައްމަދު ޙާމިދު އަލް ފަޤީހް

1380

މުޙައްމަދު ބަޝީރު އަލް އިބްރާހީމީ

1386

މުޢައްލިމީ އަލް ޔަމަނީ

1389

މުޙިއްބުއްދީން އަލް ޚަޠީބް

މުޙައްމަދު ބުން އިބްރާޙީމް އާލުއްޝައިޚް

ޢަބްދުﷲ އަލް ޤަރާވީ

1392

ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބުން ޤާސިމް އަލް ޢާޞިމީ އަލް ޙަންބަލީ

1393

އައް ޝަންޤީޠީ، މުޙައްމަދު އަލް އަމީން

ޢަބްދުލްޙައްޤު އަލް ހާޝިމީ

ހިޖުރައިން 1400 އަހަރު ފަސް

1408

ތަޤީއުއްދީން އަލް ހިލާލީ

1413

މުޙައްމަދު ޙަމޫދު އައް ތުވައިޖަރީ

1414

ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އަލް ޢަފީފީ

ޢުބައިދުﷲ ރަޙްމާނީ އަލް މުބާރަކްޕޫރީ

1417

ބަދީއުއްދީން ޝާޙް އައް ސިންދީ އައް ރާޝިދީ

މުޙައްމަދު އަމާން އަލް ޖަމީޢު

1418

މަޙްމޫދު ޝާކިރު

ޙައްމާދު އަލް އަންޞާރީ

1419

ޢުމަރު މުޙައްމަދު ފައްލާތާ

1420

ޢަބްދުﷲ ބުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ބިން ބާޒް

މުޙައްމަދު ނާޞިރުއްދީން އަލް އަލްބާނީ

ޢަޠިއްޔާ މުޙައްމަދު ސާލިމް

ސައްޔިދުއް ސާބިޤް

މުޙައްމަދު ބުން ޞާލިޙް އަލް މަންޞޫރު

1421

ޢަލީ އައް ސިނާން

މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިބްން އަލް ޢުޘައިމީން

 

 ނިމުނީ

 

ކުރީގެ ބައިތައް