[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ރަޙުމުކުރާ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަމާތޯއެވެ.

ލިބިފައިވާ މަޤާމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މުއްސަދި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރި ވެގަންނަ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުވަމާތޯއެވެ. އެއްވެސް މީހަކީ ތަޤުވާވެރިކަމުން މެނުވީ އަނެއްމީހާގެ މައްޗަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުގައި މާތްކަން ލިބޭނޭމީހެއްނޫނެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ދުނިޔެވީ ނިޢުމަތްތައް އެކި މީހުނަށް އެކި މިންވަރަށް ދެއްވަނީ އޭގެ ސަބަބުން މީސްތަކުން އިމްތިޙާން ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ.

ޝައްކެއްވެސް ނެއްގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހައި ޙާލަތްތަކެއްގައިވެސް ނަމޫނާއަކަށް ބަލަންޖެހޭނީ ، މުއުމިނުންގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ﷲ ތަޢާލާ އިޚްތިޔާރު ކުރެއްވި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަޞައްލަމަ ކަން ކަށަވަރެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ރަސޫލާ އަދި ނަބިއްޔާއެވެ. އުއްމަތުގެ އިމާމެވެ. އިސްލާމީ ދަވްލަތުގެ ވެރިޔާއެވެ. ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނަށް ﷲ ތަޢާލާ މި ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑާވެގަތުމެއް އަދި ކިބުރުވެރުކަމެއް ނުދައްކަވައެވެ. މީސްތަކުންނާއި މުޢާމަލާތް ކުރެއްވީ އޯގާތެރި ކަމާއި ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި އެކުއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ” لَقَدْ جَاءَكُمْ رَ‌سُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِ‌يصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَ‌ءُوفٌ رَّ‌حِيمٌ ﴿١٢٨﴾  ” سورة التوبة މާނަ : ” ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިންވާ رسول އަކު ހަމަކަށަވަރުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް އުނދަގޫވެ ދަތިވެއްޖެ ކޮންމެ ކަމެއް، އެކަލޭގެފާނަށް ބޮޑުކަމަކަށް ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނީ (ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތެދުމަގު ލިބުމުގެ މައްޗަށް) ދަހިވެތިވެވަޑައިގެންވާ ބޭކަލެކެވެ. މުއުމިނުންނަށް ނުހަނު އޯގާވެރި، ރަޙުމުހުރި ބޭކަލެކެވެ. “

އަލް އިމާމުލް ޤުރުޠުބިއްޔު އެކަލޭގެފާނުގެ ތަފްޞީރުގައި سورة الليل ގެ 19، 20 އަދި 21 ، މިއާޔަތްތަށް ބާވައިލެއްވުނު ސަބަބު ބަޔާންކުރައްވަމުން ގެންނަވާފައި ވެއެވެ. އިބްނު ޢައްބާސް ގެ ކިބައި ޢަޠާއު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ބިލާލު ރަޟިޔަﷲ ޢަނހު އިސްލާމް ވުމުން އެކަލޭފާނުގެ ސާޙިބުމީހާ އެކަލޭގެފާނަށް އިހާނާތްތެރި އަޒާބު ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅުކަމަށްވުމާއި އެކު މުސްލިމުންގެ އަދަދު މަދުކަމާއި އެކު ދިފާއުގައި އެއްވެސް ކަމެއްކުރުމުގެ އިޒްނައެއް އޭރު ދެވިފައެއްނުވެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް އެއްދުވަހަކު ބިލާލު ރަޞިޔަﷲ އަންހު އަށް އަނިޔާދެވެނިކޮށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަޞައްލަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ ކައިރިން ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް أَحَدٌ ، أَحَدٌ (އެއްކައުވަންތަ އިލާހޭ ، އެއްކައުވަންތަ އިލާހޭ ) ކިޔައި އަޑު އިވިވަޑައި ގަތެވެ. އެވަޤުތު އެއްކައުވަންތަ އިލާހުގެ އިލާހުވަންތަކަން ދޫކޮށް ޝިރުކަށް ރުޖޫޢަނުވަނީސް ނުވަތަ މަރުވުމަށް ދާންދެން އެ އަނިޔާވެރިކަންބޮޑު ޢަޒާބު ދައްކާނޭކަމަށް މުޝްރިކުން ބުނަމުންދަނީއެވެ. ދެން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައި ވަޞައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ” أَحَدٌ يُنْجِيك ” ( އެއްކައުވަންތަ އިލާހު ކަލޭގެފާނު ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާ ހުއްޓެވެ. ) ދެން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަޞައްލަމަ ވަޑައިގެން އަބޫބަކުރު ރަޞިޔަﷲ ޢަންހު އަށް ހަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ” ހަމަކަށަވަރުން ބިލާލަށް ޢަޒާބުދެވެނީއެވެ. ”  މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން މުޝްރިކުންގެ އަޅުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ނިކަމެތިންނަށް ، އެބައިމީހުން އިސްލާމްވުމުގެ ސަބަބުން މުޝްރިކުން ދެމުންގެންދާ އަނިޔާތަކުން އެބައިމީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެވަޑައި ގަންނަވައެވެ. އަބޫބަކުރު ރަޞިޔަﷲ ޢަންހު އަކީ ތަނަވަސް ބޭކަލެއްކަށް ވީހިނދުވެސް އެކަލޭގެފާނާއި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މުޚާތަބުކުރެއްވީ މިފަދައިން ހަރުކަށިކަމާއި އެކުގައެއްނޫނެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ މުސްލިމުންގެ ލީޑަރަށް ވީހިނދުގައިވެސް މެއެވެ. ” އޭ އަބޫބަކުރެވެ. ކަލޭގެފާނަކީ ތަނަވަސް ބޭކަލެކެވެ. ކަލޭގެފާނު ގޮސް މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އަނިޔާލިބެމުންދާ އަޅުން މިނިވަންކުރާށެވެ. ” މިފަދަ އިބާރާތަކުން ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނާއި ، ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަޞައްލަމަ މުޚާތަބު ކުރެއްވީ ޙިކުމަތްތެރި ކަމާއިއެކުމިފަދައިންނެވެ. ” ހަމަކަށަވަރުން ބިލާލަށް ޢަޒާބުދެވެނީއެވެ. ” ނަމަވެސް އަބޫބަކުރު ރަޞިޔަﷲ ޢަންހު އަށް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަޞައްލަމަ ބޭނުންވެވަޑައގެންނެވީ ކޮންކަމެއްކަން ވިސްނިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ބިލާލު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު  ބައްލަވައިގެން މިނިވަން ކުރެއްވިއެވެ.

ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރިކަމާއި އެކު މީށްތަކުންނާއި މުޢާމަލާތްކުރާނަމަ ، އެހެން މީހުން ތިބާދެކެ ފޫހިވާނެއެވެ. ތިބާގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ގެއްލިގެން ދާދުވަހު އެހެން މީހުން ތިބާއަށް އެއްވެސް އިޙްތިރާމެއް ނުކުރާނެއެވެ.

އެހެންކަމުން ، އެހެން މީހުންގެ ފަރާތުން އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަމާއި ރަޙުމު ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންފަދަ އެހެން އަޚުންނަށް އޯގާތެރިވެ ރަޙުމުކުރުމެވެ. ތިމާގެ މައިންބަފައިންނަށެވެ. އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށެވެ. އަނބިމީހާ އާއި ދަރިންނަށެވެ. ދަންނަ މީހުނާއި ނުދަންނަ މީހުނަށެވެ. ނިކަމެތި މީހާ އިތުރަށް ނިކަމެތި ކޮށްލުމުގެ ނާތަހްޒީބު އުޞޫލު އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްލަން ވެއްޖެއެވެ.

އެއްދުވަހެއްގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ، އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފަ ދަރިކަލެއްކަމުގައިވާ الحَسَنْ بُن عَلِي ރަޞިޔަﷲ ޢަންހުމާ ގެ ގައިކޮޅުގައި ބޮސްދެއްވިއެވެ. އެވަޤުތު އަލްޢަޤްރައު ބުން ޙާބިސް އެތަނުގައި އިންނެވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންނައަށް ދިހަ ދަރީން ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ދުވަހަކަވެސް އެތަނުން ކުއްޖެއްގައި ގައި ތިމަން ބޮސްނުދެމެވެ. ދެން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަޞައްލަމަ އެކަލޭގެފާނާއި ދިމާއަށް ބައްލަވާލައްވާފައި ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ” مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ. ” رواه البخاري މާނަ : ” (އެހެން މީހުންނަށް)ރަޙުމު ނުކުރާ މީހަކަށް ، ރަޙުމެއް ނުލިބޭނެއެވެ. (އެބަހީ: ﷲ ތަޢާލާ އޭނާއަށް ރަޙުމެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ.) “

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންގެ ކިބައިން ، އަޅުގަނޑުމެން މުސްކުޅިވާ ދުވަހު އޯގާތެރިކަމާއި އަޅާލުން ލިބުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އުންމީދުކުރަމުއެވެ. އެހެންކަމަށް ވާނަމަ މިއަދު އެކުދިންނަށް ރަޙުމުކުރާށެވެ. ލޯތްބާއި އަޅާލުންދޭށެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި ނަރަކައިގެ އަލިފާނުގެ ތެރެއަށް އެކުދިން ވަދެގެން ހިނގައިދާނެ ކޮންމެ މަގެއް އެކުދިންނަށްޓަކައި ބަންދުކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތަކުން އެކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރަން އެބަޖެހެއެވެ.