[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ 20: ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ދެކެ ލޯބިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން ފެންނާނެ ބައެއް ޢަލާމާތްތައް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަބިއްޔާ، މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ދެކެ ލޯބިވުމަކީ ދީނުގެ ވާޖިބުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިވެރި އެއް ވާޖިބެވެ. ﷲ تعالى އަށް ފަހު، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވާން ޖެހޭ ފަރާތަކީ އެކަލޭގެފާނެވެ. އެއީ އެންމެހާ މީސްތަކުންނާއި، މުދަލާއި، އަމިއްލަ ދަރިންނަށް ވުރެވެސް ބޮޑަށެވެ. އެކަލޭގެފާނު ދެކެ ލޯބިވާނަމަ އެމީހެއްގެ ފަރާތުން އެކަމުގެ ޢަލަމާތްތަކެއް ފެންނާނެއެވެ. އެގޮތުން މިޕޯސްޓަރުގައި މިވަނީ އެކަލޭގެފާނު ދެކެ ލޯބިވާ މީހެއްގެ ކިބައިން ފެންނާނެ ބައެއް ކަންކަމެވެ.

 

 

(ނޯޓު: މިޕޯސްޓަރު އަޞްލު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާނީ A3 ސައިޒުން ޕްރިންޓު ކުރުމަށެވެ. މިޕޯސްޓަރަށް އުނި އިތުރުކުރުމެއް ނެތި ހިލޭ ބެހުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.)

 

DOWNLOAD JPG

DOWNLOAD PDF

 

ފޮތް: ނަބިއްޔާ عليه الصلاة والسلام ގެ ޙައްޤުތައް