[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތަޖުވީދުގެ ފުރަމަތަ މަރުޙަލާ (އިސްތިޢާޛާ)

އިސްތިޢާޛާގެ މާނަ

 

ޢަރަބި ބަހުގައި الاِسْتِعَاذَة ގެ މާނައަކީ: ރައްކާތެރިކަމަށް އެދުމެވެ.

މި ތަނުގައި الاِسْتِعَاذَة ގެ މުރާދަކީ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ފެށުމުގެ ކުރިން أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشّيطَانِ الرَّجِيْمِ މިފަދައިން ކިޔުމެވެ. [1]

މާނައަކީ: ރަޙްމަތުން ބޭރުކުރައްވާފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ދުރުކުރެއްވުން އެދި، ﷲގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ފެށުމުގެ ކުރިން أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشّيطَانِ الرَّجِيْمِ ކިޔަނީ: ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވައި އޭގެ މާނައާ މެދު ވިސްނައި އަދި އެއަށް އަމަލުކުރުމުން އެއްކިބާ ކުރަން ޝައިޠާނާ މަސައްކަތް ކުރާތީ، އޭނާގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުން އެދި ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ދެންނެވުމަށެވެ. [2]

 

 

އިސްތިޢާޛާ ކިޔުން ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާކަމުގެ ދަލީލު

 

ކީރިތި ޤުރުއާން ފެށުމުގެ ކުރިން އިސްތިޢާޛާ ކިޔުމަކީ ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [سورة النحل ٩٨] 

މާނައީ: “ފަހެ ކަލޭގެފާނު ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވާނަމަ، ރަޙްމަތުން ބޭރުކުރައްވާފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ދުރުކުރެއްވުން އެދި، ﷲގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ދަންނަވާށެވެ.”

 

 

އިސްތިޢާޛާގެ ޞީޣާ

 

އިސްތިޣާޛާގެ މާނަ ދޭހަވާ ޞީޣާތަކެއް އެކި ޤާރީން ޛިކުރުކުރައްވައެވެ. [3]

އިސްތިޢާޛާ ކިޔުމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އައިސްފައިވާ އަމުރުފުޅާ އެންމެ ގާތް ޞީޣާއަކީ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشّيطَانِ الرَّجِيْمِ އެވެ. [4]

 

 

އިސްތިޢާޛާގެ ޙުކުމް

 

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ފެށުމުގެ ކުރިން އިސްތިޢާޛާ ކިޔުމަކީ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި މުސްތަޙައްބުކަމެކެވެ.

 


[1] ބައްލަވާ: شرح تحفة الأطفال للشيخ محمد مصطفى بلال (ص: 13).

[2] ބައްލަވާ: تفسير القرطبي (10/175) وتفسير السعدي (ص: 449).

[3] ބައްލަވާ: آداب حملة القرآن للنووي (ص: 81) وشرح تحفة الأطفال للشيخ محمد مصطفى بلال (ص: 14).

[4] ބައްލަވާ: غاية المريد لعطية قابل نصر (ص: 44).

 

ތަޖުވީދުގެ ފުރަމަތަ މަރުޙަލާ