[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: އަލްމަސީޙުއްދައްޖާލު

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

 މިފޮތަކީ islamqa.info ގައިވާ “فتنة المسيح الدجال” މި ލިޔުމުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ. މި ލިޔުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަލި އަޅުވާލާފައިވަނީ ދައްޖާލުގެ ސިފަތަކާއި އޭނާގެ ފިތުނައާއި އެއިން ރައްކަތެރިވާނެ ގޮތާ އަދި އޭނާ ނުކުތުމުން ކަންތައްތައް ވެގެންދާނެ ގޮތެވެ.

މިފޮތް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑު ބަލާފައިވާނީ ލިޔުމުގެ މަޤްޞަދު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ދިވެހި ބަހުން ފަސޭހައިން ފަހުމްވާނޭ ގޮތަކަށް ގެނެސްދިނުމަށެވެ. މި ލިޔުމުގައިވާ ޙަދީޘްތައް ގެނެސްފައިވާނީ އަޞްލު ފޮތްތަކުގައިވާ ޢިބާރާތްތަކުންނެވެ. އަދި ކިޔުންތެރިންނަށް އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޙާޝިޔާގައި ބައެއް ނުކުތާތައް އިތުރުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ކުރަނީ، މިފޮތަކީ ދިވެހި މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާ ކުރުވަނިވި ފޮތެއްކަމުގައި ލެއްވުމަށެވެ. آمِين.

 

 

ފޮތުގެ ނަން އަލްމަސީޙުއްދައްޖާލު
ތަރުޖަމާކުރީ ޙަސަން ޒިޔާން
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު  70 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް 1,001 KB

 

ފޮތްޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ