[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة فاطر

މި ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ މައުޟޫޢު

އަޅުތަކުންނަށްވާ ﷲ ތަޢާލާގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަން

މި ސޫރަތުގައި އައިސްފައިވާ މުހިއްމު ނުކުތާތައް

– ދުނިޔޭގައި، އެންމެހާ މަޚްލޫޤުންނަށް ﷲ ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތައް ގިނަގުނަވެގެންވާކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

– މި ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ މަތިވެރި ނިޢުމަތަކީ އަޅުތަކުންނަށް ޙައްޤުގޮތް ބަޔާންކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ރަސޫލުން ފޮނުއްވުންކަންވެސް މި ސޫރަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. (24 ވަނަ އާޔަތް)

– ޢިއްޒަތްތެރިކަންވަނީ ﷲއަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމުގައިކަން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. (10 ވަނަ އާޔަތް)

– ﷲ ތަޢާލާގެ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ދަލާލަތުކޮށްދޭ ކައުނީ ހެކިތައް މި ސޫރަތުގައިވެސް ބަޔާންވެފައިވެއެވެ.

– ޤުރުއާން ބަލައިގަތުމުގައި މީސްތަކުންބެހޭ ބައިތައް މި ސޫރަތުގައި ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. (32 ވަނަ އާޔަތް)

– ކާފިރުންގެ ޖަޒާއާއި ތަޤްވާވެރިންގެ ޖަޒާ ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. (33 ވަނަ އާޔަތުން 37 ވަނަ އާޔަތަށް)

މި ސޫރަތުން ލިބިދޭ ފައިދާތައް

  • ﷲ ތަޢާލާދެކެ އެންމެ ބޮޑަށް ބިރުވެތިވަނީ ޢިލްމުވެރިންކަން މި ސޫރަތުން އެނގެއެވެ.

“اللَّه އަށް ބިރުވެތިވާކަން ކަށަވަރީ، އެކަލާނގެ އަޅުންގެތެރެއިން علم ވެރިންނެވެ.”

  • ދުނިޔޭގައި ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކުން އޮތީ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމެވެ. ﷲ އަށް ޓަކައި ކުރާ ވިޔަފާރިއެއް މެނުވީއެވެ. އެކަމުގައި އަބަދުވެސް އޮތީ ފައިދާއެވެ. ގެއްލުމެއް ނުވެއެވެ.

”ހަމަކަށަވަރުން، ﷲ ގެ ފޮތް ކިޔަވައި، އަދި ނަމާދު ޤާއިމުކޮށް، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެއުރެންނަށް ދެއްވި ތަކެތިން ސިއްރާއި ފާޅުގައި ހޭދަކޮށްއުޅޭ މީހުންނީ، ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ވިޔަފާރިޔަކަށް އެދޭ ބަޔެކެވެ.”

  • އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް، ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުނީއްސުރެވެސް އިންސާނާގެ ޢަދާވާތްތެރިއެއް ކަމުގައި މެނުވީ ޝައިޠާނާ ނުވެއެވެ. “އޭ މީސްތަކުންނޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ﷲ ގެ ވަޢުދުފުޅަކީ ޙައްޤު ތެދެވެ. ފަހެ، ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ތިޔަބައިމީހުން ހެއްލުންތެރިކުރިޔަ ނުދޭހުށިކަމެވެ! އަދި ﷲ އާމެދު ޝައިޠާނާ ތިޔަބައިމީހުން ހެއްލުންތެރިކުރިޔަ ނުދޭހުށިކަމެވެ! * ހަމަކަށަވަރުން، ޝައިޠާނާއަކީ، ތިޔަބައިމީހުންނަށްވާ ޢަދާވާތްތެރިޔެކެވެ. ފަހެ،އެ ޝައިޠާނާ އާއީ، ޢަދާވާތް ތެރިޔަކު ކަމުގައި ތިޔަބައިމީހުން ދެކޭށެވެ! އޭނާގެ ޖަމާޢަތަށް އޭނާ ގޮވާކަން ކަށަވަރީ، ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެތެރެއިން ވުމަށެވެ.”
  • ކޮންމެ އުއްމަތަކަށްވެސް އެކަލާނގެ އިންޛާރު ދެއްވާނެ ރަސޫލަކު ފޮނުވިއެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ.

“އަދި އެ އުއްމަތަކަށް އިންޛާރު ކުރައްވާ ބޭކަލަކު، އިސްވެގޮސްފައި ނުވާ އެއްވެސް އުއްމަތެއް ނުވެތެވެ.”                        

__________________________

މަޞްދަރު: أول مرة أتدبر القرآن

 

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ – އެހެންބައިތައް