[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ކޮއްކޮމެންގެ ޢަޤީދާ ފޮތް

إن الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ފިކުރީ ގޮތުން މުސްލިމުންނަށް ކުރިމަތިވެގެން އަންނަ އެކިކަހަލަ ހަމަލާތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން ދާއިރު، ރަނގަޅު އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ޖީލަކަށް އުންމަތް މިވަނީ ފެން ބޮވައިގަނެފައެވެ. މިފަދަ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަ ކުދިންނަކީ އިސްލާމީ ރަނގަޅު ޢަޤީދާގެ ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށްވުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. މިފޮތުގައި ހިމަނާލާފައިވާނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކޮންމެހެން އެނގުން މުހިންމު ޢަޤީދާގެ ސުވާލުތަކަކާއި އޭގެ ޖަވާބުތަކެވެ. ދުޢާއަކީ ދަރިންނަށް ދީނީ ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި ބެލެނިވެރިންނަށް މިފޮތުން ފައިދާތަކެއް ލިބިގެން ދިއުމެވެ. އަދި މިފޮތް ކިޔާ ކުދިންނަށް ފައިދާ ކުރަނިވި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެން ދިއުމެވެ.

 

ފޮތުގެ ނަން ކޮއްކޮމެންގެ ޢަޤީދާ ފޮތް
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު 39 ޞަފްޙާ 
ފައިލް ސައިޒް 7 mb

 

ފޮތް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ