[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ: سورة الأنفال

ސޫރަތުގެ ވަށަރޮނގު އެޅިފައިވާ މައުޟޫޢު

ނަޞްރު ލިބުމުގެ ޤާނޫނުތައް


 

އަންފާލު ސޫރަތުގެ މުހިއްމު ނުކުތާތައް

* ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ކާފިރުންނާ ބައްދަލުވާހިނދު އެއުރެންނަށް ފުރަގަސްދީ ފިލައިގެން ދިޔުމުގެ ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް އިންޛާރު ދެއްވާފައިވެއެވެ. (15 ވަނަ އާޔަތް)

* ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގެ އަމުރުފުޅުތައް އަޑުއަހާ ކިޔަމަންގަތުމަށް އަމުރުކުރައްވވާފައިވެއެވެ. (20 ވަނަ އާޔަތް)

* ހިތުގެ ދިރުމާއި ޙަޔާތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމުގެ ސިއްރަކީ ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް އިޖާބަދިނުން ކަމުގައި ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. (24 ވަނަ އާޔަތް)

* އުންމަތުގެ މަޞްލަޙަތާއި ގުޅިފައިވާ ސިއްރުތައް ހާމަކުރުމަކީ ﷲ އާއި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ވެވޭ ޚިޔާނާތެއް ކަމުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. (27 ވަނަ އާޔަތް)

* ތަޤްވާވެރިކަމުގެ ފައިދާތައް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. (29 ވަނަ އާޔަތް)

* ނަޞްރުލިބުމުގެ ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. (45, 46, 47 ވަނަ އާޔަތުގައި)


 

މި ސޫރަތުން ލިބިދޭ ބައެއް ފައިދާތައް

  1. އުންމަތުގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި، މުއުމިނުންގެ ހިތްތައް އެކުވެރިކަމާއެކު ދެމި އޮންނަނީ ފައިސާގެ ބާރުގައެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ، އެ ފަދަ ކަންކަމަކީ މި އުންމަތަށް މާތް ﷲ ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތް ތަކެކެވެ. މި ސޫރަތުގެ 63 ވަނަ އާޔަތުގެ މާނައިގައި އައިސްފައިވެއެވެ.

“އަދި އެއިލާހު އެއުރެންގެ ހިތްތައް (އެބަހީ : މުއުމިނުންގެ ހިތްތައް) އެކުވެރި ކުރެއްވިއެވެ. ކަލޭގެފާނު ބިމުގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޭދަކުރެއްވިޔަސް އެއުރެންގެ ހިތްތައް އެކުވެރިއެއް ނުކުރެއްވުނީހެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، ﷲ އެއުރެން އެކުވެރި ކުރެއްވިއެވެ.“

  1. މި ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ އާޔަތުގެ މާނައިގައިވެއެވެ.

“ޣަނީމާ މުދަލާމެދު އެއުރެން ކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކުރެތެވެ. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ޣަނީމާ މުދާ ވަނީ ﷲ އަށާއި، ރަސޫލާއަށެވެ. ފަހެ، ﷲ އަށް ތިޔަބައިމީހުން ތަޤުވާވެރިވާށެވެ! އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ދެމެދުގެ ގުޅުންތައް އިޞްލާޙުކުރާށެވެ! އަދި ތިޔަބައިމީހުން މުއުމިނުން ކަމުގައިވާނަމަ، ﷲ އަށާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަށް ތިޔަބައިމީހުން ކިޔަމަންވާށެވެ!”

މުއުމިނުންގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުންތައް އިސްލާޙުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން މި އާޔަތުން އެނގިގެންދެއެވެ. ދުނިޔަވީ މަޞްލަޙަތުތަކަށްވުރެ އުޚުރަވީ ޙަޔާތުގެ ނިޢުމަތްތައް އިސްކުރަންވެސް މި އާޔަތުގައި ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

  1. ކެތްތެރިވުމުގެ މުހިއްމުކަން

އަލް އަންފާލު ސޫރަތުގެ 46 ވަނަ އާޔަތުގެ މާނައިގައިވެއެވެ.

“އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކެތްތެރިވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ، ކެތްތެރިންނާ އެކުގައެވެ.”

  1. އިސްތިޣުފާރު ކުރަމުންދާހާ ހިނދެއްގައި ޢަޛާބު ނުދެއްވުން

އަލް އަންފާލު ސޫރަތުގެ 46 ވަނަ އާޔަތުގެ މާނައިގައިވެއެވެ.

“އަދި ކަލޭގެފާނު އެއުރެންގެ މެދުގައި ހުންނަވަނިކޮށް، ﷲ، އެއުރެންނަކަށް ޢަޛާބެއް ނުދެއްވާނެތެވެ. އަދި އެއުރެން އިސްތިޣުފާރުކޮށްކޮށް ތިއްބައި، ﷲ، އެއުރެންނަކަށް ޢަޛާބެއް ނުދެއްވާނެތެވެ.”

 

__________________________

މަޞްދަރު: أول مرة أتدبر القرآن

 

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަގީޗާ – އެހެންބައިތައް