[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މޫސާގެފާނުގެ ވާހަކަ – 2

  • ޔޫސުފުގެފާނުގެ ފަހުން

ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ޔޫސުފުގެފާނު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އެ ދުވަހަކީ މިޞްރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ހިތާމަވެރި ދުވަހެކެވެ. ޔޫސުފުގެފާނު އަވަހާރަވުމުން، އެމީހުން ވަރަށް ހިތާމަކުރިއެވެ. މީގެ ކުރިން ދުވަހެއްގައި، އެމީހުންނަށް އެފަދަ މުޞީބާތެއް ނުޖެހޭ ފަދައެވެ. އެމީހުން ޔޫސުފުގެފާނު ފަސްދާނުވެޑުވިއެވެ.

 

  • މިޞްރުގައި ބަނޫއިސްރާއީލް

    ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހިތްހަމަޖެހިގެން ބަނޫ އިސްރާއީލްގެ ދަރިކޮޅުގެ މީހުން މިޞްރުގައި އުޅުނެވެ. މިޞްރުގެ ރައްޔިތުން ބަނޫ އިސްރާއީލްގެ މީހުންނާމެދު ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރިއެވެ. އެމީހުންގެ މާތްކަން މިޞްރުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ވަނީ ބިންވަޅު ނެގިފައެވެ. ކަންޢާނު ޤަބީލާގެ މީހުންނަށް، މިޞްރުގެ ރައްޔިތުން ގޮވައި އުޅެނީ “ބަނޫ އިސްރާއީލު” މިފަދައިންނެވެ. އެބަހީ އިސްރާއީލުގެ ދަރިންނެވެ.

މިޞްރުގެ ރައްޔިތުންގެ ކައިރީގައި ބަނޫ އިސްރާއީލުގެ މީހުންނަކީ ޤަދަރުވެރިންނެވެ. އަދި މުދަލުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދުވަސް ގަނޑަކަށްފަހު، ޙާލަތު ބަދަލުވިއެވެ. ބަނޫ އިސްރާއީލުގެ މީހުންގެ އަޚްލާޤު ގޯސްވެގެން ދިޔައެވެ. އެމީހުން ﷲ ގެ މަގަށް ދަޢުވަތު ދިނުން ހުއްޓާލިއެވެ. އެމީހުން ދުނިޔޭގެ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ހެއްލުނެވެ. އެހެންކަމުން މިޞްރުގެ ރައްޔިތުންވެސް، އެމީހުންނާމެދު މުޢާމަލާތު ކުރަމުން ދިޔަ ގޮތް ބަދަލުވެގެންދިޔައެވެ.

މިޞްރުގެ ރައްޔިތުން އިސްރާއީލުގެ ދަރިންނަށް ބަލަމުން ދިޔައީ، މީގެ ކުރިން އެމީހުންގެ ކާބަފައިންނަށް ބަލަމުން ދިޔަ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. މިޞްރުގެ ރައްޔިތުން ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ހަމަ ކުރީގެ ޙާލަތަށެވެ. ނަސަބުގެ ގޮތުން މާތްކަން ލިބިގެންވާ މީހެއް ނޫނީ ޤަދަރުވެރި މާތް މީހެއްކަމަށް އެމީހުން ނުބެލިއެވެ. އަދި އިސްރާއީލުގެ ދަރިންގެ ތެރޭ ތިބި ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށް އިހާނާތްތެރިކޮށް ކަންތައް ކުރަން ފެށިއެވެ. މިޞްރުގެ ރައްޔިތުން، އިސްރާއީލުގެ ދަރިންނާމެދު ދެކެމުން ދިޔައީ، އެއީ އެހެން ރަށަކުން އައިސްފައިވާ ބީރައްޓެހިން ކަމުގައެވެ. އަދި މިޞްރުގެ ބިމުގައި، އިސްރާއީލުގެ ދަރިންނަށް އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނުވާ ކަމުގައި ދެކެން ފެށިއެވެ. އަދިވެސް އެބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރަމުން ދިޔައީ، މިޞްރުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ހަމައެކަނި އެމީހުން ކަމުގައެވެ. އަދި މިޞްރަކީ ހަމައެކަނި މިޞްރުގެ އަހުލުވެރިންގެ ބިމެއް ކަމުގައެވެ. ކުރީގައި ޔޫސުފުގެފާނަކީ އަޅުކުއްޖަކަށް ވުމުން، ކަންޢާނު މީހުންނަށް ޤިބްޠީންގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމުގައި މިޞްރުގެ ބައެއްމީހުން ދެކުނެވެ. ޔޫސުފުގެފާނުގެ މާތްކަމާއި، ދީލަތިކަމާ އަދި އެމީހުންނަށް ވެދެއްވި އިޙްސާންތެރިކަން މިޞްރުގެ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ހަނދާން ނައްތާލިއެވެ.

___________________

މަޞްދަރު: قصص النبيين للأطفال

މިލިޔުމުގެ އެހެންބައިތައް