[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޞާލިޙުގެފާނުގެ ވާހަކަ – 11

  • ޘަމޫދުބާގައިގެ މީހުން ޙައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުން

 

އެކަމަކު ޘަމޫދުބާގައިގެ މީހުން ކިބުރުވެރިވެގަތެވެ. އަދި ޙައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔައެވެ. އެމީހުން ބުންޏެވެ. އަހަރުމެންގެ ޖަނަވާރުތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ފެން ނުދެވެންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެމީހުން އެ ޖަމަލުދެކެ ވަރަށް ރުޅިއައިސްފިއެވެ. އެ ޖަމަލަށް އެއްވެސް އިހާނާތްތެރިކަމެއް ނުދިނުމަށް ޞާލިޙުގެފާނު އެމީހުންނަށް އިންޒާރުކުރެއްވިއެވެ. އެކަމަކު އެމީހުން އެކަމަކަށް ފަރުވާލެއް ނުބެހެއްޓިއެވެ.

އެމީހުން ބުންޏެވެ. މި ޖަމަލު ޤަތުލު ކުރާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އެމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އެކަމާ ހަވާލުވިއެވެ. ދެން ޖަމަލު މަރާލުމަށް ދިޔައެވެ. ދެން އެ ޖަމަލަށް ޙަމަލާދީ މަރާލައިފިއެވެ.

___________________

މަޞްދަރު: قصص النبيين للأطفال

 

މިލިޔުމުގެ އެހެންބައިތައް