[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ހޫދުގެފާނުގެ ވާހަކަ 7

  • ހޫދުގެފާނުގެ ޙިކުމަތް

 

ހޫދުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންނަށް ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަމާ އެކުގައި ދީނަށް ގޮވައިލައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

(وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ) [1]

މާނަ: “އޭ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންނޭވެ! އެކަމުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް މުދަލެއް ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބަޔަކުން ނޭދެމެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުޖޫރަ، ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ނޫނީ ނުވެއެވެ.”

ހޫދުގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން ﷲ އަށް އީމާން ވެއްޖެނަމަ، އެމީހުންގެ މުދަލުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އުނި ނުވާނެކަން އެބައިމީހުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައި ނަސޭޙަތް ދެއްވިއެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންގެ މުދަލުގައި ﷲ ބަރަކާތް ލައްވައި އެމީހުންގެ ބާރު އިތުރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ނަސޭޙަތް ދެއްވަމުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ﷲ ތަޢާލާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވަޙީ ބާވައިނުލައްވައެވެ. އަދި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވަކިވަކިން ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތާއި ނުކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދެއްވާ، މުޚާޠަބު ނުކުރައްވައެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ޤައުމަކަށްވެސް ނަސޭޙަތްދީ ވާހަކަދެއްކެވުމަށް، އެމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު މާތް ﷲ ފޮނުއްވައެވެ.

ތިޔަކުދިންނަށް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

ﷲ ތަޢާލާ އެމީހުންގެ ގާތަށް ހޫދުގެފާނު ފޮނުއްވީވެސް އެމީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކާ ނަސޭޙަތްތެރި ވުމަށްޓަކައެވެ.

(أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ) [2]

މާނަ: “ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިންޛާރުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ތިޔަބައިމީހުންގެ ރައްބުގެ ޙަޟްރަތުން ހަނދާންކޮށްދިނުމެއް އައިކަމަށްޓަކައި، ތިޔަބައިމީހުން ހައިރާންވީ ހެއްޔެވެ!”

___________________

މަޞްދަރު: قصص النبيين للأطفال

 

ހޫދުގެފާނުގެ ވާހަކަ

 

[1]  29  هود

[2] الأعراف  69