[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތްތަކުގެ މަޤްޞަދުތައް 7

سورة الشعراء

ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ ރިސާލަތަށް ފާޑުކިޔައި ކެނޑިނޭޅި އެރިސާލަތު ދޮގުކުރުމުގައި ތިބި މުޝްރިކުންނަށް ރައްދުދެއްވައި އެބައިމީހުންގެ ނިކަމެތިކަން ބަޔާންކުރުން.

 

سورة النمل

އެންމެ ބޮޑު ހެކި (އެބަހީ: ކީރިތި ޤުރުއާން) ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ﷲ ތަޢާލާ، އެއިލާހުގެ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ މައްޗަށް ދަރުމަވަންތަވެވޮޑިގެންނެވުން.

އަދި އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުވެރިވެ އަދި މީސްތަކުންނަށް އެ ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގައި ކެތްތެރިވުމަށް އެކަލޭގެފާނަށް ހިތްވަރުދެއްވުން.

 

سورة القصص

ބާރުވެރިކަމުގެ ޙަޤީޤީ މީޒާން ބަޔާންކުރުން. އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޤުދުރަތްތެރިކަން ފާޅުކުރައްވައިގެންނާއި ނިކަމެތިންނަށް ނަޞްރުދެއްވައި ބޮޑާވެގަންނަމީހުން ހަލާކު ކުރެއްވުމުގެ ސުންނަތް ފާޅުކުރައްވައިގެންނެވެ.

 

سورة العنكبوت

އިމްތިޙާނުތަކާއި ފިތުނައިގެ ވަގުތުތަކުގައި (ދީންމަތީ) ޘާބިތުވެ ކެތްތެރިވުމަށް ބާރުއެޅުއްވުމާއި އެކަމުގެ ނިމުން ބަޔާންކުރެއްވުން.

________________________

ސޫރަތްތަކުގެ މަޤްޞަދުތައް

މަޞްދަރު: المختصر في تفسير القرآن الكريم