[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތައުޙީދާއި لا إله إلا الله އަށް ހެކިވުމުގެ ތަފްސީރު ނަންގަތް ބާބު – 5

في الصحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالُ : ((مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ)). [رواه مسلم في صحيحه]

މާނައީ: “ﻻ إله إلا الله ކިޔާ ﷲ ފިޔަވާ އަޅުކަންވެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކާފިރުވެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ. އޭނާގެ މުދަލާއި އޭނާގެ ލޭ ޙުރުމަތްތެރިވެއްޖެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ޙިސާބުބެއްލެވުންވާހުށީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައެވެ.”

ސުވާލު 5:

– ރަސޫލާ صلى اللّه عليه وسلم، އިންސާނާގެ މުދަލާއި ލޭ ހިމާޔަތްވުން ލައްވާފައިވަނީ ކޮން އެއްޗަކާއި ގުޅުވައިގެން ހެއްޔެވެ؟

ޖަވާބު:

– ގުޅުވާފައިވަނީ 2 ކަމަކާއެވެ. ފުރަތަމައީ ﻻ إله إلا الله ގެ މާނަ އެނގިހުރެ، އޭގައި ބުނާ އެއްޗެއް ޔަޤީންކުރުމާއެކު، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއިއެކު އެކަލިމަ ކިޔުމެވެ. ދެވަނައީ ﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކާފިރުވުމެވެ. އެއީ ބުދުތަކާ އަދި އެހެނިހެން އެއްޗިއްސެވެ.

ސުވާލު 6:

– ((مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) ރަސޫލާ صلى اللّه عليه وسلم ގެ މިބަސްފުޅުގެ މަޤްޞަދަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ޖަވާބު:

– މިބަސްފުޅުގެ މަޤްޞަދަކީ ﻻ إله إلا الله ގެ މާނަ އެނގިހުރެ އެކަލިމަ ކިޔުމާ އަދި ﻻ إله إلا الله ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ.

ސުވާލު 7:

– ((وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ)) މިބަސްފުޅުގެ މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

ޖަވާބު:

– މިބަސްފުޅުގެ މާނައަކީ ﷲ ފިޔަވާ އަޅުކަންކުރެވޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އިންކާރުކޮށް އެކަމުން ބަރީޢަވެގެންވުމެވެ. އެއީ ބުދުތަކާ އަދި އެނޫނަސް ބުދުތަށް ފިޔަވައި އަޅުކަންކުރެވޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަލާއިކަތްބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުން އަދި ޞާލިހުން ހިމެނެއެވެ. (އެބަހީ: އެބޭކަލުންނަށް ކުރެވޭ އަޅުކަންތަކުން ދުރުހެލިވެ ބަރީޢަވުމެވެ.)

*  *  *  *

–އަލްޖާމިޢުލް ފަރީދް (ޝައިޚް ޢަބްދު ﷲ ބުން ޖާރު ﷲ ބުން އިބްރާހީމް އަލް ޖާރު ﷲ) –

މިފޮތަކީ ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ އުސްލޫބަށް ކިތާބުއްތައުޙީދު ކިޔަވާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް