[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތައުޙީދާއި لا إله إلا الله އަށް ހެކިވުމުގެ ތަފްސީރު ނަންގަތް ބާބު – 4

ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [سورة البقرة 165]

މާނައީ: “އަދި ﷲ ފިޔަވާ އެއިލާހާ އެއްފަދަ ޝަރީކުންތަކެއް ބަލައިގަންނަ ބަޔަކު މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައިވެއެވެ. ﷲ ދެކެ ލޯބިވާފަދައިން އެއުރެން އެޝަރީކުން ދެކެ ލޯބިވެއެވެ.”

 

ސުވާލު 4:

– اﻷنداد އަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

– މިއާޔަތް ޝަރަޙަ ކޮށްދޭށެވެ.

– އަދި މިއާޔަތް މިބާބާ މުނާސިބުވަނީ ކިހިނެއްކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ.

 

ޖަވާބު:

– اﻷنداد އަކީ އެއްޗަކާއި އެއްފަދަ މިސާލުވާފަދަ ތަކެއްޗެވެ. ނުވަތަ މިސާލު ބަޔާންކުރެވޭފަދަ ތަކެއްޗެވެ. އަދި އެއެއްޗަކާއި އެއްފަދަވާ އަދި އެއްވައްތަރުވާފަދަ ތަކެއްޗެވެ. ނުވަތަ އެއްފަދަވާ ގޮތަށް އަދި އެއްވައްތަރުވާގޮތަށް ހުންނަ ތަކެއްޗެވެ.

– އާޔަތުގެ ޝަރަޙަ: މިއާޔަތުގައި ﷲ ތަޢާލާ ބަޔާންކުރައްވަނީ ދުނިޔޭގައި މުޝްރިކުންގެ ޙާލެވެ. އަދި އާޚިރަތުގައި އެބައިމީހުންނަށް ހުރި ޢަޛާބުގެ ވާހަކައެވެ. އެއީ އެބައިމީހުން ލޯބިވުމުގަޔާއި މަތިވެރިކުރުމުގައި ﷲ އާއި އެކު އެހެން ފަރާތްތައް އެއްފަދަ ކޮށްފައިވާތީއެވެ.

– މިއާޔަތް މިބާބާ މުނާސިބުވާ ގޮތް: ލޯބިވުމުގައި ﷲ އާއި އެކު އެހެން ފަރާތެއް ބައިވެރިކޮށްފިނަމަ، ފަހެ އެހާރުން އަޅުކަމުގައި ﷲ އާއެކު އެފަރާތް ޝަރީކެއް ގޮތުގައި ހަދައިފިއެވެ. މިއީ ބޮޑު ޝިރުކެވެ. ބޮޑު ޝިރުކުގެ ފާފައަކީ ﷲ ނުފުއްސަވާނެ ފާފައެކެވެ. އެއީ ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ.

﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [سورة البقرة 167]

މާނައީ: “އަދި ނަރަކައިގެ ތެރެއިން ނުކުންނާނެ ބަޔަކުކަމުގައި އެބައިމީހުން ނުވެއެވެ.”

*  *  *  *

–އަލްޖާމިޢުލް ފަރީދް (ޝައިޚް ޢަބްދު ﷲ ބުން ޖާރު ﷲ ބުން އިބްރާހީމް އަލް ޖާރު ﷲ) –

މިފޮތަކީ ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ އުސްލޫބަށް ކިތާބުއްތައުޙީދު ކިޔަވާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް