[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތައުޙީދާއި لا إله إلا الله އަށް ހެކިވުމުގެ ތަފްސީރު ނަންގަތް ބާބު – 3

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ﴾ [سورة التوبة 31]

މާނައީ: “އެއުރެންގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި، ފާދިރީން ﷲ ފިޔަވާ އިލާހުންތަކެއް ކަމުގައި އެއުރެން ހެދޫއެވެ.”

 

ސުވާލު 3:

– الأَحْبَار ، الرُهْبَان (މިދެބަހުގެ) މާނައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

– މިއާޔަތް ޝަރަޙަ ކޮށްދޭށެވެ.

– އަދި މިއާޔަތް މިބާބާ މުނާސިބުވަނީ ކިހިނެއްކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ.

 

ޖަވާބު:

– الأَحْبَار: އެއީ ޢިލްމުވެރިންނެވެ.

والَرُهْبَان: އެއީ އަޅުވެރިންނެވެ.

– މި އާޔަތުގެ ޝަރަޙަ: އެބައިމީހުން އެޢިލްމުވެރިންނާއި އަޅުވެރިން ﷲ ފިޔަވައި އިލާހުންތަކެއްކަމުގައި ހެދިއެވެ.

އެއީ އެޢިލްމުވެރިންނާއި އަޅުވެރިން ﷲ ޙަލާލުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ޙަރާމްކޮށް އަދި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް ޙަލާލުކުރުމުން އެ ޢިލްމުވެރިންނާއި އަޅުވެރިންނަށް އެކަމުގައި އެބައިމީހުން (ﷲ ފިޔަވައި ކަންތައްތައް ޙަލާލުކުރުމާއި ޙަރާމްކުރުމަށް) ކިޔަމަންތެރިވީތީއެވެ.

– މިއާޔަތް މިބާބާ (ތައުޙީދާއި شهادة أن لاإله إلا الله ގެ ތަފްސީރު ނަންގަތް ބާބު) މުނާސިބުވަނީ: ޙަލާލު ކަންތައްތައް ޙަރާމްކޮށް އަދި ޙަރާމް ކަންތައްތައް ޙަލާލު ކުރުމުގައި ﷲ ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ އެފަރާތް ރައްބެއް އަދި އަޅުކަންކުރެވޭ ފަރާތެއް ގޮތުގައި ހަދައިފިއެވެ. އަދި ﷲ އާއިއެކު އަޅުކަންކުރުމުގައި ބައިވެރިއެއްކަމުގައި ހަދައިފިއެވެ. މިކަންތައްތައް ތައުޙީދު (ﷲ ޙައްޤުގޮތުގައި އެއްކައުވަންތަ ކުރުމާއި) ނަފީކުރެއެވެ. (އެހެނީ އަޅުކަމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ޚާއްޞަކުރަން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ﷲ އަށެވެ. ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި އެކަލާނގެއަށް ކިޔަމަންތެރިވުމާ އަދި އެހެނިހެން އަޅުކަންތަކުގައިވެސްމެއެވެ.)

*  *  *  *

–އަލްޖާމިޢުލް ފަރީދް (ޝައިޚް ޢަބްދު ﷲ ބުން ޖާރު ﷲ ބުން އިބްރާހީމް އަލް ޖާރު ﷲ) –

މިފޮތަކީ ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ އުސްލޫބަށް ކިތާބުއްތައުޙީދު ކިޔަވާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

މިލިޔުމުގެ އެހެނިހެން ބައިތައް