[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް: ޢިލްމީ ބިނާ 11 (ފަސްވަނަ ޙަދީޘް)

* ސާޅީސް ޙަދީޘް (ފަސްވަނަ ޙަދީޘް): ހަވަނަ ޕްރޮގްރާމް

 

 

* ފޮތުގެ ޚުލާޞާ: “ސާޅީސް ޙަދީޘް” މިފޮތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވަނީ ދީނުގެ ކަންކަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝާމިލު ޙަދީޘްތަކަށެވެ. މިއީ ގިނަ މައުޟޫޢުތަކެއް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. (download pdf)

 

* ޝަރަޙަކޮށްދެއްވީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ

 

* މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނިފައިވާ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް:

– އުންމުލް މުއުމިނީން ކިޔުނު ސަބަބު

– މިޙަދީޘްގައިވާ أحدث ގެ މުރާދު

– މި ދެޙަދީޘްގެ ތަފާތު

– އަޅުކަން ޤަބޫލުވުމުގެ ޝަރުޠުތައް

– ފައިދާތައް:

    – ބިދުޢަތައް ނަހީކުރައްވާފައިވާކަން

    – އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތަށް އަޅުކަންކުރާއިރު ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

    – އަޅުކަމާއި މުޢާމަލާތުގައި ހުރި ބައެއް ތަފާތުތައް

 

* ސުވާލާއި ޖަވާބު:

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި އަދިވެސް ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޢީދު މީލާދު ފާހަގަކުރުމާއި ޞަލަވާތް ފާތިޙާ ކިޔެވުމާ އަދި މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ޢަމަލުތައް ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ. އެއީ ޖަހުލުގެ ސަބަބުންނާ އަދި މިނޫންވެސް އެހެން ސަބަބުތަކުންނެވެ. މިފަދަ ޢަމަލުތައް މިއީ ބިދުޢަވެރި ޢަމަލުތަކެއްކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟

 

download audio

 

މި ފްރޮގްރާމްގެ އެހެނިހެން ބައިތައް