[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް: ޢިލްމީ ބިނާ 10 (ހަތަރުވަނަ ޙަދީޘް)

* ސާޅީސް ޙަދީޘް (ހަތަރުވަނަ ޙަދީޘް): ފަސްވަނަ ޕްރޮގްރާމް

 

 

* ފޮތުގެ ޚުލާޞާ: “ސާޅީސް ޙަދީޘް” މިފޮތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވަނީ ދީނުގެ ކަންކަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝާމިލު ޙަދީޘްތަކަށެވެ. މިއީ ގިނަ މައުޟޫޢުތަކެއް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. (download pdf)

 

* ޝަރަޙަކޮށްދެއްވީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ

 

* މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނިފައިވާ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް:

– އައްޞާދިޤު އަދި މަޞްދޫޤުގެ ޝަރަޙަ

– ޙަދީޘް ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން ޖުމްލައެއް ގެންނެވި ސަބަބު

– ނުޠުފާގެ / ޢަލަޤާ / މުޟްޣާގެ މުރާދު

– ފުރާނަ އެޅުއްވޭ މުއްދަތު

– އަޖަލާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް ވާހަކަތައް

– ނަރަކައާއި ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ސުވަރުގެއަށް ވަންނަ ސަބަބު

– ފައިދާތައް:

    – ދައްކާވާހަކަ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަން

    – ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު ބައިގެން ދިޔުމާއި މަރުވުމާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ޙުކުމްތައް.

 

* ސުވާލާއި ޖަވާބު:

  1. އިންސާނާގެ ޢަމަލުތައް ލިޔުއްވާފައިވާއިރުވެސް އޭނާ ޢަމަލުކުރަން ޖެހެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
  2. ދަރިފުޅު އެބޯޓުކޮށްލި އަންހެނަކު ތައުބާވާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟

 

 

download audio

 

މި ފްރޮގްރާމްގެ އެހެނިހެން ބައިތައް