[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް: ޢިލްމީ ބިނާ 9 (ތިންވަނަ ޙަދީޘް)

* ސާޅީސް ޙަދީޘް (ތިންވަނަ ޙަދީޘް): ހަތަރުވަނަ ޕްރޮގްރާމް

 

 

 

* ފޮތުގެ ޚުލާޞާ: “ސާޅީސް ޙަދީޘް” މިފޮތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވަނީ ދީނުގެ ކަންކަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝާމިލު ޙަދީޘްތަކަށެވެ. މިއީ ގިނަ މައުޟޫޢުތަކެއް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. (download pdf)

 

 

* ޝަރަޙަކޮށްދެއްވީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ

 

* މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނިފައިވާ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް:

– ކުންޔާއާއި ނަމާއި އަދި ލަޤަބުގެ ތަފާތު

– ރަޟިޔަﷲ އަންހުގެ މާނަ

– ޝަހާދަތުގެ މާނަ

– އިސްލާމްދީނަށް ވަންނަ ގޮތް

– މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ރަސޫލުކަމަށް ހެކިވުމުން އެކަމުން ލާޒިމުވާ ބައެއް ކަންތައްތައް

– ފައިދާތައް:

ރުކުންތަކުގެ އެކި ފައިދާތައް

 

* ސުވާލާއި ޖަވާބު:

  1. ބައެއް ބޭކަލުންގެ ނަންތައް ޛިކުރުކުރެވޭ އިރު އެއާއެކު ‘ރަޟިޔަﷲ އަންހު’ ، ‘ރަޙިމަހުﷲ’ އަދި ‘އަލްމަރްޙޫމު’ މިފަދަ ޢިބާރާތްތައް ޛިކުރުކޮށްފައި ހުރޭ މިލަފްޒުތައް ބޭނުން މިކުރެވެނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟
  2. ހަމައެކަނި ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔައި އެހެން ޢަމަލެއް ނުކުރިޔަސް ސުވަރުގެ ވަދެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟
  3. އިސްލާމްކަމުގެ ރުކުނެއް ދޫކޮށްލައިފި މީހާ ދީނުން ބޭރުވާނެ ހެއްޔެވެ؟

 

download audio

 

މި ފްރޮގްރާމްގެ އެހެނިހެން ބައިތައް