[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 6

ހަވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުޙަބާ

ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިމާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

“ޢަރަބި ބަސްވަނީ ދީނުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި އެބަސް ދެނެގަތުމަކީ ފަރުޟުވެގެންވާ ވާޖިބެކެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ތަޢާލާގެ ފޮތާއި އަދި ސުންނަތް ދެނެގަތުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. އެދެކަންތައްތައް ޢަރަބި ބަސް ނޭންގޭނަމަ ދެނެނުގަނެވޭނެއެވެ. ވާޖިބެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމަކީވެސް ވާޖިބެކެވެ.”

މިފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު

–         ނަމުގެ ފިރިހެން ޖިންސާއި އަދި އަންހެން ޖިންސަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި ބުނާނެ ގޮތް

–         އަދި ނަމުގެ ޢަދަދުގެ ގޮތުން ބެހިފައިވާ ބައިތައް

–         އަދި އާ ބަސްތައް އެނގުން

ވީމާ ތިރީގައިވާ ލިންކުން ހަވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ

ހަވަނަ ފިލާވަޅު